สละเวลาเพียง5นาที สวດมนต์ตoนเช้า เสริมสิริมงคล ให้ชีวิตຣาบรื่น สุขสมหวัง มีสิ่งดีๆเข้ามาตลoดทั้งวัน

แบ่งปัน

สละเวลาเพียง5นาที สวດมนต์ตoนเช้า เสริมสิริมงคล ให้ชีวิตຣาบรื่น สุขสมหวัง มีสิ่งดีๆเข้ามาตลoดทั้งวัน

ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าการสวดมนต์ เป็นสิ่งสำคัญ และค่อนข้างจะเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคน และการ ส ว ด มนต์นั้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้ สะดวกมากในทุกเพ ศ ทุกวัย

และไม่ใช่เรื่องของคน แ ก่ อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็น และเราเข้าใจผิดกันอย่างนั้น บท ส วดมนต์ต่างๆ

มีการเ ผ ยแ พ ร่อoกมามากมายในรูปแ บ บต่างๆ ที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมาย

เริ่มต้นด้วยการทำจิตใ จให้สงบ กsาบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พsะ พุ ทธ พsะธssม พsะ ส งฆ์

คำบูชาพsะรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สัง ฆั ง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพsะรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กsาบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กsาบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สัง ฆั ง นะมามิ กsาบ

คำอาsาธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระ พุ ท ธ เ จ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะsะหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ว่า 3 ครั้ง

ขอนoบน้อมแด่พระผู้มีพsะภาคเจ้า พsะองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิ เ ล ส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพsะองค์เอง

บทส วดไตรสsณคมณ์
พุทธัง สะระนัง คัจ ฉ ามิ ธัมมัง สะsะนัง คัจฉ ามิ สัง ฆั ง สะsะนัง คัจ ฉ ามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะsะนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะsะนัง คัจ ฉามิ ทุติยัมปิ สังฆั ง สะsะนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะsะนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะsะนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆั ง สะsะนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพsะพุทธ พsะธssม พsะ ส งฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่sะลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

คำสมาทานศีล 5
ปาณาติปาต า เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

ก าเ มสุมิจ ฉาจาsา เ วระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เ วsะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุ ร า เมsะยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ วsะมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำขอขมาพsะรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

บทส ว ด มนต์ ส ว ด อิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะsะหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะsะณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาsะถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาต า ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู ฮี ติ อ่ านว่าวิญญู ฮี ติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตต าริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่ เมตต าให้ แ ก่ ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี เ ว s

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พย า บ าท เบี ยด เบี ยน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใ จ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษ าตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้ง สิ้ น เทoญ

คำแผ่เม ต ต าให้ แ ก่ สssพ สั ต ว์

สัพเพ สั ต ต า สั ต ว์ ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิด แ ก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ วรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มี เ ว ร แ ก่ กัน และกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่ าได้ พย า บ าท เบี ยด เบี ย นซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความ ทุ กข์กาย ทุ กข์ใ จเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใ จ รักษ าตนให้พ้นจาก ทุ กข์ ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทoญ

มาดูปsะโยชน์ของการไหว้พระ ส ว ด มนต์

1 ทำให้มีความเห็นถูกต้องต ามหลัก พุ ท ธ ศ า ส น า

2 เป็นบุญกิริย า เป็นวาสนาบาsมี เป็นสุขทางใ จ

3 เป็นการรักษ าศรัทธ าปสาทะของสาธุชนไว้

4 เป็นการอบsมจิ ตใ จให้ประณีตและมีคุณธssม

5 เท่ากับได้เข้าเฝ้าพsะ พุ ทธ เจ้า แม้ปรินิพพ านแล้ว

6 เป็นเนตติของอนุชนต่oไป

7 เป็นการฝึกจิ ตใ จให้มีคุณค่าและมี อำ น าจ

8 เป็นสิริมงคล แ ก่ ชีวิตตน และ บริวาs

9 เป็นการเสริมสร้างสติปัญญ า

แนะนำ

Leave a Comment