เมื่อต้ องพบเจ อ มรสุ มชี วิต จงจำ 10 ข้อนี้ไว้ให้ดี

แบ่งปัน

เมื่อต้ องพบเจ อ มรสุ มชี วิต จงจำ 10 ข้อนี้ไว้ให้ดี

วันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้ พรุ่งนี้ ยังมีอยู่ให้แก้ไข มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ อนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา
หากวันใดวันหนึ่งที่คุณพบเจอปัญหา ทำให้คุณท้อแท้ต่อชีวิต บทความนี้จะคอยเตือนใจ และ เตือนสติ ให้คุณกลับมามีความหวังอีกครั้ง

1. ปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณคุณไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ทีเดิมไปตลอ ด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุกอย่ างไม่เป็นไปต ามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือ การก้าวต่อไป เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

2. ลองจับที่ชีพจรของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่เมื่อทุกอย่ างผิดพลาดไปหมด เรามักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จําไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นฝันร้ า ย คุณมีโอ กาสที่จะทําให้ทุกอย่ างกลับมาดีเหมือนเดิมได้ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่

3. ชีวิ ตที่สวยงามไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเพอร์เฟกต์แม้อะไรๆ จะผิดพลาดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ ถ้าคุณยังหายใจ มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อย ๆ และมีหลังคาคอยกําบังฝน เท่านี พอและครบถ้วนแล้ว

4. จงพย าย ามมองหาสิ่งดีๆแม้ว่ามันจะย ากเพียงใด ไม่มีทางที่ทุกอย่ างจะสวยงามในวันที่เจอมรสุ มชี วิ ต แต่คุณต้องไม่ลืมว่า แค่คุณลืมต าตื่นขึ้น มาหายใจได้ในเช้าอีกวัน นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้ว เพราะมีอีกหล า ยชีวิตที่นอนหลับไปแล้วไม่ไดตื่นในเช้าวันต่อมาอีกเลย จงใช้วันใหม่เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

5. สิ่งร้ า ยๆ คือทางลัดไปสู่ความสำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต อาจเป็นตัวนําทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดได้ จงมองให้เห็นถึงข้อ ดีในช่วงเวลาอันเ ล วร้ า ย เราจะตื่นตัว และ รับรู้สึ่งต่างๆได้ดีกว่าเวลาปกติ ทำให้คุณมองหาทางออ กเพื่อเอาตัวรอ ดได้เสมอ ใช้ประสบการณ์ที่มีช่วยให้คุณเติบโต เรียนรู้ และ ค้นหาเส้นทางใหม่ๆ

6. ในย ามสุข จงกล่าวขอบคุณ และ เฉลิมฉลองแต่พอถึงย ามทุ ก ข์ จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้า โลกของเราล้วน มีสิ่งตรงข้ามกัน หากไม่มีความมืดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดี มันเกิดขึ้นแล้ว ให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วพ ลิกวิก ฤตนั้นให้เป็นโอ กาสในการก้าวไปข้างหน้าดีกว่า

7. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่ างไรจงลุกจากที่นอนอย่ าปล่อยให้วันแย่ๆ ทําร้ า ยคุณนานจนเกินไป อย่ าเอาแต่นอนจมความทุ ก ข์ จงลุกจากที่นอนรีบแต่งตัว แล้ว มุ่งสู่จุดหมาย อย่ าเพิ่งยอม การพย าย ามรักษ าวิ ธีคิดที่ดี และเปลี่ยนวันร้ า ยๆ ให้กล า ยเป็นความเข้มแข็ง มันจะทําให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

8. หนึ่งการตัดสินใจของคุณสามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ จงจําไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ” จริงๆ แล้วคุณมี อิทธิพลและความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้ เพราะฉะนั้นจงอย่ าให้ความเป็นจริงทำหมดกําลังใจ คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิ ธีคิดมุมมองและทัศนคติเชิงบวกของตัวคุณเอง

9. การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสียซะเปล่าจงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ า ยๆทิ้งไป บางครั้งเราก็ชอบ สร้างปัญหาทีไม่มีจริงขึ้น มาให้หนักสมอง จงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตนเอง ปล่อยให้มันควบคุมคุณ จงถามตนเองว่า “นี่ทุกอย่ างกําลังผิดพลาดจริงๆ หรือว่าฉันแค่คิดมากกันนะ?”

10. เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่เลยเราก็แค่แกล้งทําเป็นรู้เท่านั้นเอง เมื่อไหร่ที่คุณเครียดกับชีวิต ให้จําไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมด ไม่มีใคร รู้มากกว่าใครในเรื่องการใช้ชีวิตหรอ ก ดังนัน ถ้าหล า ย ๆ อย่ างผิดพลาด จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียว เพราะเราทุกคนอยู่บนเรือลําเดียวกัน

ในชีวิต ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคาดหวังซะทุกอย่างนั่นคือเหตุผลที่คนเราต้องลดความคาดหวังลงบ้าง แล้วปล่อยชีวิตให้ไหลไปต ามกระแสของมัน