ป ระโยช น์ของก ารเดิน 30 น าทีต่อวัน ได้ม าก กว่าคิ ด

แบ่งปัน

ป ระโยช น์ของก ารเดิน 30 น าทีต่อวัน ได้ม าก กว่าคิ ด

ออ กกำลังก า ย คือ การทำกิจกร รมที่ได้ออ กแรงหรือเคลื่อนไหวร่างก า ยซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การออ กกำลังก า ยอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ

โดยช่วยจัดระเบียบร่างก า ยและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเสริมสร้างสมร รถภาพร่างก า ยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความทนทาน ความแข็งแรง การทรงตัว และความยืดหยุ่น

ประโยชน์ของการออ กกำลังก า ยทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าดีอย่ างไร แต่จริงๆแล้วแค่เดินก็มีประโยชน์กับร่างก า ยเราเช่นกัน การเดินวันละ 30-45 นาทีจะช่วยอะไรร่างก ายได้บ้าง มาดูพร้อมกันเลย

1. ลำ ใ ส้ให ญ่แข็งแรงการเดินสามารถลดโอ กาสที่ผู้หญิงจะเป็น ม ะ เ ร็ งลำ ใ ส้ใหญ่ได้ 31% แค่เราเดินวันละ 10-15 นาที จะช่วยในเรื่องระ บ บการย่ อยของอาหาร ถ้าอย ากให้ถ่า ยคล่ องทุกวันก็ให้เดินทุกวัน

2. เป็นคนอ ารม ณ์ดีเวลาอ ารม ณ์ไมดีลองไปเดินเล่นบ้าง ทำทุกวันแค่เดิน 30-45 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน สามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าลงได้

3. รั ก ษ ารูปร่างของเราจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายๆ ชม. ออ กกำลังก า ยแบบคาร์ ดิโอก็ผอมได้ การเดินอย่ างเดียว

ก็สามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มน้ำหนักได้ สำหรับผู้หญิงที่รับประทานอาหารต ามปกติ เพียงแค่เดินวันละ 1 ชม. ก็จะรั ก ษ ารูปร่างได้

4. ช่วยรั ก ษ าโ ร ค ต้ อ หิ นสำหรับคนที่เป็น ต้ อ หิ น การเดินเป็นการช่วยลดความดันในลูกต า งานวิจัยบอ กว่า การเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้งสามารถสามารถลดความดันต าได้อย่ างมีประสิทธิภาพที่สุด

5. ลดความเสี่ยงการเป็นโ ร คอั ลไซเมอร์จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยไวกิ้ งบอ กว่าการเดินช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโ ร คอั ลไซเมอร์

ผู้ชายอายุ 71-93 ปี ที่เดินเกินวันละ 1 กิโลเมตร ความเสี่ยงที่จะเป็นโ ร คอั ลไซเมอร์จะล ดล งครึ่งหนึ่ง

6. เพิ่มกล้ามเนื่อคุณอาจจะบอ กว่าการออ กกำลังก า ยก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ ออยู่แล้ว แต่ที่จริงๆแล้วการเดินเป็นการช่วยสร้างกล้ามเนื้ อที่ดีที่สุด การเดินสามารถทำให้กล้ามเนื้ อขา สะโพกและหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระวังกับท่าเดิน ก็จะสามารถฝึกกล้ามเนื่อหน้าท้องและส่วนเอวได้

7. ฝึกให้หัวใจลดความดันโ ล หิ ตคนที่หัวใจไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น และจะช่วยลดความดันโ ล หิ ต เดินทุกวันสามารถล ดคว ามเสี่ยงของ โ ร ค ความดัน โ ล หิ ตสูงได้ และโ ร คหลอดเ ลื อ ดหัวใจได้

8. ลดความเสี่ยงของโ ร คเบ าหว านแค่เดิน 20-30 นาทีต่อวันสามารถป้อ งกั นโ ร คเบา ห วานได้ และยังสามารถลดน้ำต าลในเ ลื อ ดได้ต่อเนื่อง 24 ชม.

9. เสริมสร้างกระดูกการเดินจะเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อ หลี กเลี่ยงโ ร คกระดูกพรุน สำหรับผู้หญิงสูงวัยเพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชม. ก็สามารถลดความเสี่ ยงที่จะเป็นโ ร คกระดู กพรุ นลงได้ 30% เลยนะ

10. เพิ่มความสามารถของป อ ดและหัวใจการออ กกำลังก า ยปกติก็เป็นการเพิ่มความสามารถของหัวใจและป อ ดได้เป็นอย่ างดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินธร รมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอั ต ร าการห า ยใ จของคุณจะเพิ่มขึ้น

ทำให้ออ กซิเจนผ่านกระแสเ ลื อ ดได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัดของเสียเก่าๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แบบรวดเร็ว