19 ลักษณะนิสัย ของผู้เกิดมา มีบุญบารมีมา กกว่าใครๆ

แบ่งปัน

19 ลักษณะนิสัย ของผู้เกิดมา มีบุญบารมีมา กกว่าใครๆ

จากอดีตถึงปัจจุบัน คนไทยมีความเชื่อ

ที่เล่าขานบอกต่อกันมาอย่างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำ

คือ ผู้ที่ร่ำร ว ย มียศฐาบรรดาศั กดิ์ หรือฐ านะดีในชาตินี้

คือผู้ที่ทำบุญไว้มากในอดีตชาติ

และอีกนัยหนึ่งคือเป็นเท ว ด ากลับชาติมาเกิด

ซึ่งความเชื่อนี้เชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยที่ดี

ของผู้มีศีลมีธรรม ซึ่งวันนี้ เรื่องที่อย ากรู้

ได้นำความเชื่อที่ว่านี้มาเปิดเผยให้ได้ทราบกัน

คือ หากผู้ใดมีลักษณะต ามนี้

คนผู้นั้นอาจเป็นเท ว ด ากลับชาติมาเกิดก็เป็นได้

ซึ่งชายหรือหญิงผู้นั้น

ต้องมีความสงบทั้งทางจิตใจและการแสดงออก

เปรียบดั่งผู้ที่เจริญด้วยสติปัญญาทั้งหลาย

1 เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

2 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ

และดำเนินความคิดด้วยปัญญา

หรือตื่ นตระหน กเกินเห ตุอันควร

3 เป็นผู้ไม่โอ้อ ว ด

ไม่คนองว่าตนดีกว่าผู้อื่น ไม่ยโ สโ อหัง

4 เป็นผู้ไม่ก่อความ รำค า ญ

ให้ทั้งตนและผู้อื่น ไม่คิดการอันทำให้

ผู้อื่นเดือดร้นทั้งทางใจและกาย

5 เป็นผู้ไม่บ่น

เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไร

6 เป็นผู้มีความอดทน

นิ่งดั่งน้ำ ใจเย็นดั่งสายลม

7 เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

มีวาจาฟังน่าเชื่ อถื อ ไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่น

8 เป็นผู้ไม่คิดฟุ้ งซ่ าน

มีสติปัญญา สงบ เจริญสมาธิ

9 เป็นผู้มีวาจาสำรวม อ่อนน้อม

ไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อยหรือใหญ่กว่าตน

10 เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

ไม่ใช้อ า รมณ์มากกว่าเหตุผล

คิดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถึงผลที่จะต ามมา

11 เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

12 เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิ เศ ษกว่าผู้อื่น

13 เป็นผู้ที่ไม่ยึดติ ดกับกิเล ส

อบายมุข และสิ่ง ง มงา ย

14 เป็นผู้ที่ไม่เศ ร้าโศ ก

เพราะสั ต ว์และสังข ารร่างกายที่เสื่อ มไปแล้ว

15 เป็นผู้ที่ไม่อคติธ ร ร มทั้งหลายทั้งปวง

16 เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบ า ป

ต่อการกระทำอันเป็นร้า ย ความชั่ ว

สิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น

17 เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม

เลื่อมใสในคำสอนและพระพุทธศาสนา

18 เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตน

หรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือ

19 เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ ทำความดี