เพียง 4 คำสั้นๆ อุ อา กะ สะ คาถาหัวใจเศร ษ ฐี ดีมากๆ รว ยถาวร

แบ่งปัน

เพียง 4 คำสั้นๆ อุ อา กะ สะ คาถาหัวใจเศร ษ ฐี ดีมากๆ รว ยถาวร

อุอากะสะ 4 คำ จำง่าย แต่ได้ผลจริง เป็นคำย่อจากหลักธรรม โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านให้ไอเดียร วยไว้ดังนี้

หัวใจเศรษฐี 4 ข้อ อุอากะสะ

อุ อุฏฐานสัมปทา

คำนี้แปลตรงตัว ว่าให้ขยันทำมาหากิน อย่าขีเกียจ หรือเลื อ ก งาน และต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีใจรักในงานที่ทำ

เพราะเมื่อใจรักแล้ว เราจะมีความสุขในการทำงาน แม้บางครั้งเราอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ชอบ

แต่ก็ควรตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ น อ ก จากนี้ต้องสำรวจตนเอง หาก ข า ด ความรู้ด้านไหน ให้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

อา อารักขสัมปทา

การรักษ าในที่นี้หมายถึง การรักษ าทรัพย์ที่เราหามาได้ เช่น การออมเ งิ น การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การรู้จักเลื อ ก ใช้ของอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

น อ ก จากนี้ ยังหมายรวมถึง การรักษ าหน้ าที่การงานของตน ให้พ้นจากทางที่ผิด เช่น การทุจ ริ ตในหน้ าที่ การส่งเสริมอบา ยมุ ข หรืองานที่ผิดศีลธรรมอื่นๆ

กะ กัล ย าณมิตต ต า

คบคนพาล พานพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาwล คำๆ นี้ยังใช้ได้อยู่เสมอ การคบเพื่อนดี น อ ก จากจะช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกัน

แนะนำกันทำในสิ่งถูกแล้ว ยังช่วย เ ตื อ น กันหากเห็นสิ่งใดที่ผิดบางครั้ง การคบคนผิด น อ ก จากจะทำให้หน้าที่การงานเราเสียหายแล้ว ยังทำให้เราเสียทรัพย์อีกด้วย

สะ สมชีวิต า

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น สิ่งสำคัญคือ คิดก่อนใช้ ว่าสิ่งนั้นจำเป็นสำหรับเราจริงหรือเปล่า

น อ ก จากนี้ การใช้เ งิ นที่ดีนั้น เราควรแบ่งเ งิ นให้บิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณก่อน จากนั้นจึงนำมาชำระ ห นี้ สิน ใช้จ่ายประจำวัน

และเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อฉุกเฉินในภายภาคหน้าต่อไป ขยันหา รักษ าดี มีกัล ย าณมิตร คิดก่อนใช้ เป็นคติประจำใจสำหรับคน อย ากร วย

ที่มา fastnewsth