5 วิธีเส ริ มมงค ลใ ห้แ ก่ต น

5 วิธีเส ริ มมงค ลใ ห้แ ก่ต น

หลายๆเรื่องความเชื่อของคนโบราณ มีเคล็ดลับโชคชะตาตามตำราที่สืบ

ทอดต่อๆกันมา เป็นวิธีแก้ก ร ร ม ที่จะช่วยในการเปลี่ยนเรื่องร้ า ยให้เป็น

เรื่องดี อุปสรรคต่างๆจะหายและลดลงไป จะช่วยให้คุณรู้สึกได้ถึงความ

เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป

1 ขอขมาพ่อแม่

พระในไหนก็ไม่สำคัญเท่าพระในบ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขอขมาพ่อ

แม่ เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณ เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพ คำพูดของท่านทั้ง

สองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปรียบได้ถึงพระอรหันต์ในบ้าน รับรองได้เลย

ว่าชีวิตของคุณเจริญยิ่งขึ้น

2 เติมน้ำมันตะเกียง

คำโบราณบอกไว้ว่า การเติมน้ำมันตะเกียงนั้นจะช่วยให้ชีวิตของเรามี

แสงสว่างในจิตใจ มีความคิดสติปัญญาที่ดี เงินทอง และยังช่วยต่ออายุ

และหนุนนำโชคชะตาให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง

3 ทำบุญด้วยการปล่อยสั ต ว์

ด้วยอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ จะช่วยให้เรานั้นปราศจากความ

ทุ ก ข์มีอายุยืนย าว และมีสุขภาพที่แข็งแรงดี

4 แผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตาให้ผู้อื่นและเจ้ากร ร มนายเ ว ร

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเ ว รา อัพย าปัชฌา อะนีฆา สุขี

อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจาก

ความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับแ ค้ นใจ จงมีความสุขการ

สุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้

ข้าพเจ้าปร า ศจากความทุ ก ข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศ

จากเ ว ร อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอัน

ต ร ายทั้งปวง

5 สร้างความดี คิดดี พูดดี และทำความดี

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า การทำดีย่อมได้รับผลดี เมื่อเราทำความดีแล้ว

จิตใจของเราจะดีตาม รอบข้างจะรักใคร่มีความหนุนนำ คิดการสิ่งใดจะ

สมปรารถนา เมื่อมีชีวิตอยู่ควรสะสมบุญไว้ ชีวิตในภายภาคหน้าจะมีแต่

ความสุขความเจริญ

ที่มา สบายตา