5วันเกิ ด ชีวิตเข้าสู่ช่วงดาวรุ่ง โชคเข้าเต็มประตู มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีเงินล้าน

5วันเกิ ด ชีวิตเข้าสู่ช่วงดาวรุ่ง โชคเข้าเต็มประตู มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีเงินล้าน

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมากๆ

ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายๆท่านนั้นก็คงเลยดูดวงกัน

แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นั้นมาเช็คดวง

ท่านที่เกิ ดวันเสาร์

ระ วั งว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเรื่ องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ ชีวิตจะมีคู่

แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่

ราบรื่น ไม่สำเร็จแต่ในช่วงต้นเดือนหน้านี๊เป็นต้นไป ด ว ง ชะตามีเกณฑ์

ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิน

ทองก็จะราบรื่นดีมาก

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสียงโชค ด วงท่านมีเกณฑ์สูง

จะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้สบายๆและ ด ว ง

ชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย ด ว ง ชะตามีแนว

โน้มจะร วยระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ร วยโชค เจอเรื่ องร้ า ยแรง

ก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุ

กอย่ างที่หวังไว้

ท่านที่เกิ ดวันจันทร์

ช่วงนี๊จะมีรายจ่ายเข้ามามาก หลายๆ ท่านมีปัญหาด้านการงานเงินที่เคย

มีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่ างไม่มีกำหนด จะได้

เงินมาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรงและโชค ด ว ง ของตนเองเท่านั้น

จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว แต่ในช่วงต้นเดือนหน้า

นี๊เป็นต้นไป

ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเรื่ องของหน้าที่การงานและเงินทองตรงข้ามผิว

ขาว บุคลิกดี จะนำความโชคดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชค

ลาภจากการเสียงโชค ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงิน

ก้อนโตเก็บในบัญชี มีเงินไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์ หรือเอาไปปิดยอดหนี๊

คงค้าง จนหมดหนี๊หมดสินได้ และ ด ว ง ชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่

ในเกณฑ์ปีทองเลย ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะร วยระดับมหาเศรษฐี มี

เกณฑ์ถูกหวย ร วยโชค เจอเรื่ องร้ า ยแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล

ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

ท่านที่เกิ ดวันอังคาร

ให้ระ วั งเรื่ องการใช้จ่ายเป็นสำคัญ มีเกณฑ์เสียเงินมากกว่าได้เงิน จะมี

เกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหันจนแทบล้มป่ ว ย เพราะมีค่า

ใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันโผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง

แต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไป จะมีชๅยสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง มีโอกาสที่

จะเป็นลูกครึ่ง หรือชๅวต่างชๅตินำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ แถมท่านยัง

มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสียงโชค

ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้ง

ตัว ปลดหนี๊ปลดสิน มีเงินซื้อรถ มีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมี

ความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ลำบากอีกต่อไปและด ว ง ชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี๊

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะร วยระดับมหา

เศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ร วยโชค เจอเรื่ องร้ า ยแรงก็หลุดรอดมาได้ ตก

น้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

ท่านที่เกิ ดวันพุธ

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ หรือความวุ่นวายอย่ าง

ถึงที่สุด อาจโดนรัง แ ก และหลายครั้งโดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบ

ข้าง ฉะนั้นอย่ าไว้ใจใครให้มากนักแต่หลังจากต้นเดือนหน้านี๊เป็นต้นไป

มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า และการยอมรับจากคนที่

เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสียง

โชค ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้หนี๊ใช้สิน

ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีก

แถมมีเงินเหลือเก็บก้อนโตและด ว ง ชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ใน

เกณฑ์ปีทองเลย ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะร วยระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์

ถูกหวย ร วยโชค เจอเรื่ องร้ า ยแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟ

ไม่ไหม้ จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

ด ว ง ชะตามีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดและคนในที่ทำงาน

ระ วั งเรื่ องอารมณ์ให้มาก เรื่ องเล็กจะเป็นเรื่ องใหญ่ แ ค่น้ำผึ้งหยดเดียว

อาจทำให้หน้าที่การงานมีปัญหาใหญ่ได้จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอด

เวลา อย่ าทำอะไรลงไปด้วยอารมธ์และการประชดประชัน แต่ในช่วงต้น

เดือนหน้าเป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากตรงข้ามสูงวัย

อาจเป็นได้ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ และจะได้ของมีค่าที่อยๅกได้มา

นาน แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสียงโชค ด วงท่านมีเกณฑ์

สูงจะถูกรางวัลหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดหนี๊ปลดสิน ออกรถใหม่

ป้ายแดงได้เลย และ ด ว ง ชะตาท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปี

ทองเลย ด ว ง ชะตามีแนวโน้มจะร วยระดับมหาเศรษฐี มีเกณฑ์ถูกหวย ร

วยโชค เจอเรื่ องร้ า ยแรงก็หลุดรอดมาได้ ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

จะคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่ างที่หวังไว้

ที่มา verrysmilejung