16 ล้านคน เข้าเกณฑ์รับ 5000 บาท ไม่เกินต้นเดือนหน้า ถ้าได้ข้อความแบบนี้

16 ล้านคน เข้าเกณฑ์รับ 5000 บาท ไม่เกินต้นเดือนหน้า ถ้าได้ข้อความแบบนี้

ความคืบหน้าของมาตรการเยียวย า 5000 บาท ล่าสุด วันนี้ (28 เม.ย.) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวย า 5,000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ

ในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออ กแล้ว คงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านราย โดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อ มูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย คงเหลือ ผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองต ามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านราย

กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อ มูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิเยียวย าจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอ ยู่แล้ว

แบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรต ามฐานข้อ มูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2 ล้านราย เป็นข้าราชการ ข้าราชการ บำนาญ หรือผู้รับเบี้ ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเช ยร า ยได้ในระบบประกันสังคม 1.1 ล้านราย และมีผู้ขอ ยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนราย

จึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ต ามมาตรการเยียวย า 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงิน เยียวย าให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2562

และในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะมีการโอนเงินเยียวย าผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวย าของรอบเดือนเมษายนด้วย รวมเป็น 2 เดือน

โดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวย า 5,000 บาท กระทรวง การคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด”

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อ มูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อ มูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อ มูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ รับสิทธิจากมาตรการเยียวย าอย่างรวดเร็ว

และสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ จำนวน 3.5 ล้านราย ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอ ยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อ ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพต ามที่ได้ ลงทะเบียนไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไป