12 ประโยชน์ดีๆ ของการรู้จักออมเงิน

12 ประโยชน์ดีๆ ของการรู้จักออมเงิน

ทุกวันนี้คุณเริ่มวางแผนการออมเงินหรือยัง หรือคุณแค่ทำงานไปวันๆ ไม่มีจุดหมายปล า ยทาง และคุณเคยคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าหรือเปล่าว่า หากวันหนึ่งคุณต้องออ กจากงาน

คุณจะสามารถหาเงินจากกที่ไหนใช้ วันนี้เราจึงมีบทความ 12 ประโยชน์ดีๆ ของการรู้จักออมเงิน ไปดูกันว่าประโยชน์ที่ว่านั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันค่ะ

สำรับข้ อดีของเงินฝาก คือง่าย ความเสี่ยงต่ำ เงินต้นไม่ห า ยไปไหน และสามารถมั่นใจได้กับดอ กเบี้ยที่แน่นอน และบางครั้งระยะเวลาที่กำหนดในการฝากเงิน ก็จะช่วยให้เงินไม่ถูกนำไปใช้ต ามใจชอบของผู้ออมมากจนเกินไปด้วยค่ะ ส่วนข้ อเสียก็คือ ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน เพราะอัตราดอ กเบี้ยไม่สูงมากนัก

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่อง ที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเงินที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน แต่หากศึกษาข้ อดีของการมี เงินออม

อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามา รถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเ ท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่ างข้ อดีของการมีเงินออม มีเ งินเก็บ ข้ อดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก ห ากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุ ณก็เป็นได้

1 เงินออมทำให้เรา มีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่ว คิ้วขมวด เพราะก ลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีคว ามสุขมากขึ้น

2 เงินออมมีประโยชน์มากย ามเ กิดวิกฤติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไ ม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไ ว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

3 มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลู กหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูก หลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเอ งก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็ นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

4 มีเงินออม จะทำอะไร ก็ ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื อยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำง าน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

5 เงินออมทำให้มีควา มมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อข้า วของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคง มากขึ้น

6 มีเงินออม ทำให้เป็นคน ที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสม บัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

7 เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแ ซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่ างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอ กาสชำรุดเสียห า ย ต ามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเงินอ อมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

8 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบ ากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้ งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ยต า ย จาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัว รับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงาน แทน มนุษย์ ก็จะมีโอ กาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

9 เงินออมมีส่วนช่วยป ระเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช าติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

10 มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเห ลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ค รอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้อ งช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

11 เงินออมช่วย ทำงานแทนเรา

การนำเงินอ อมไปลงทุน อย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ย งเราทุกปี อย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่ อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

12 เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันก ารกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้อง มีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้ อบ้าน ที่ดิน

ข้ อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่ วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา

จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะ ทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอขอบคุณ บอ กต่อ, moneyguru