10 นิสัยผู้หญิงแกร่งและเก่ง สู้ชีวิต เลี้ยงดูตัวเองได้ น้อยคนที่จะมีนิสัยแบบนี้

10 นิสัยผู้หญิงแกร่งและเก่ง สู้ชีวิต เลี้ยงดูตัวเองได้ น้อยคนที่จะมีนิสัยแบบนี้

ผู้หญิงที่ทำมาหากินเก่ง เลี้ยงดูตัวเองได้ คือผู้หญิงที่ผู้ชายอย ากได้เป็นคู่ชีวิตมากที่สุด

การเป็นผู้หญิงแกร่งไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแรงแต่อย่างใด แต่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ และมีอนาคตที่ดีได้และถ้าคุณต้องการเป็นผู้หญิงแกร่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องย าก เพียงเปลี่ยนวิธีคิดและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตซะใหม่เท่านี้คุณก็กล า ยเป็นผู้หญิงแกร่งแล้ว

1 เธอไม่รู้สึกแพ้แม้บ้างครั้งจะดูด้อยกว่าคนอื่นแต่เธอไม่ดูถูกใครแม้เธอจะเก่งกว่าแต่เธอรู้สึกชนะใจตัวเอง

2 เธออยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่เป็นคู่ก็มีความสุขผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือ กว่าเองว่าจะใช้ชีวิตจะมีความสุขแบบไหน

3 เธอพึ่งพาตัวเองเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดคือตัวเองเธอสามารถควบคุมชีวิตเองได้

4 เธอรู้จักให้อภั ยอภั ยทานเป็นทานขั้นสูงคนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้

5 เธอไม่โลกสวยแต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้ า ยเธอมักจะมองโลกต ามความเป็นจริงและมีอคติน้อยกว่าผู้หญิงทั่วไป

6 เธอมีความสวยในแบบของตัวเองเธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุดแต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอ

7 เธอรู้จักตัวเองเธอไม่ต ามกระแสเธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

8 เธอไม่ยึดติดอดีตแต่กลับเรียนรู้จากอดีตเธอไม่เพ้อฝันแต่เธอวางแผนอนาคตเพื่อทำให้เธอมีสติกับชีวิตปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด

9 เธอมีความมั่นใจจากภายในและไม่ก้าวร้าวเธอจะพูดอย่างนอบน้อมด้วยความมั่นใจ

10 เธอมีความกตัญญูไม่ลืมบุญคุณคนและตอบแทนคนที่มีพระคุณ

ขอบคุณ สบายต า