10 คำส อ น ของหล ว งพ่อจรัญ อ่ า นที่ไ รมีกำลั งใ จทุ ก ที

10 คำส อ น ของหล ว งพ่อจรัญ อ่ า นที่ไ รมีกำลั งใ จทุ ก ที

คนที่เคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อจรัญ จะรู้ว่านอกจาก ท่านจ ะ

เคยเป็นอดีตเ จ้าคณะจังห วัดสิง ห์บุรีแล้วหลวง พ่อจรัญยั งเป็นพระนัก

ปฏิ บัติ นักเทศน์ นั กสอน ที่มีลีลาการสอนธรรมะที่ลึ ก ซึ้งแต่เรียบง่าย

ทำให้ไม่น่าเบื่อ คำสอน ของห ลวงพ่อจรัญใช้ภาษ าที่เข้าใจง่ายๆ มีเหตุมีผล

10 คำสอนจากหลวงพ่อจรัญ อันทร งคุ ณ ค่า

1. ความดีเป็นศั ต รู ของชีวิต

ความดีต้องมีอุปสรรค เขา มาร้ าย อย่าร้ ายตอบ เขาไม่ดี มา

จงใช้ความดีเข้าไ ปแก้ ไข คนตระ หนี่

ให้ของที่ต้องใจ คนพูดเหลวไหล เอาความจริงใจ ไปส นทนา

2. จงอย่าหวั่นไหว จงทำใจใ ห้ไ ด้เมื่อมีทุ ก ข์

คนที่ทำใจได้เพราะมีสติ ควบคุม ใจได้ ถ้าผู้ใดเจริญสติวิปัส สนาก รร

ทำใจได้ จะไม่เสียใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด คน ทำ ใจได้นั่นแหละ

จะได้รับผลดี มีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป

3. คนโบราณท่านมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนต้อง นิ่งได้ ทนได้

รอได้ ช้าได้ ดีได้คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ ปากไม่ดี ทนไม่ได้ อยู่ไม่ได้อีก รอ

ก็ไม่ได้ ช้าก็ไม่ได้ จึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้

สิ่งเหล่านี้มีความหมายมาก แต่ทุกคนไม่เคยคิด

4. ใครตั้งใจทำดี อย่าไปกังวลเรื่องปากคน

เพราะต่อให้เรา ดี ขนาดไหน หากไม่ถูก กิเลส เขา เขาก็ ไม่ชอบ

ไม่เข้าใจ เขาก็ตำ หนิ ดั งนั้น ดี-ชั่ วไม่ได้อยู่ที่ เขา ว่าเรา แต่อ ยู่

ที่เราเองทั้งหมด เรารู้เรา เอง ก็เพียงพอแล้ว

5. ชาวพุทธแท้ๆ ควรจะได้ดีมีสุขจากกา รนับถื อศ าสนาพุทธ

โดยแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจ 4 ทุ ก ข์เกิดแล้วหาสาเหตุของทุ ก ข์

ด้วยกา รกำ หนดทุ ก ข์หนอ มันทุ ก ข์ตรงไหนหนอ บำเพ็ญจิตภาวนา

สมาธิ ปัญญาจะบอกทุ ก ข์เกิดขึ้นตรงนั้น ต้องแก้ตรงนั้น อย่าไปแก้ผิด

จุดอย่าไปให้ผีให้เจ้ามาแก้ หรือเอาหมอดูมาแก้ มันไม่ถูกเรื่อง

6. ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้

ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ ความสามาร ถเป็น ของ นักประ

กอบกิ จ ความ สาม ารถทุก ชนิดเ ป็นสมบัติของผู้ดี

7. วันไหนโย มถูกด่ามาก วันนั้ นเป็ น มงคล

วันไหนโดยถูกป้อย อ เขาจะล้วงไส้เราโดย ไม่ รู้ตัว หลงเชื่อเรา

จะ ประมาท จะเสียท่าเสีย ทีต่อมารร้ าย

และที่เขามาป้อยอกับเรา ระวังให้ดี เขาไม่ได้ รักเราจริง

8. สร้างบุญใช้สติ ไม่ต้องใช้สต างค์

พวกเราหาแต่สต างค์ ไม่หาสติกันเลย

9. คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อต ายแล้ว

ไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่ ว ได้เ ลยฉะนั้นในช่ วงที่มีชีวิต

อยู่ควรที่ จะทำความดีใ ช้ชีวิตให้เป็นสาระ

จะต้องต่อสู้กับความ ไม่ดีงามทั้ง หลายที่มี อยู่รอบตัวเรา

10. จงพอใจในชีวิตขอ งตัวเอง

โดยมิต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่น ข้อควา มสุดท้ายใน

ส.ค.ส.2559 ที่หลวงพ่อจรัญ เขียนไว้ก่อนละสังขารแม้วันนี้หลวงพ่อจรัญ

จะละสังขารไปแล้วแต่ทุก คำสอนของท่านยังมีคุณค่าและเป็นจริงเสมอ

ที่มา angelmagazines