ใ ครชอ บดื่ มเบี ยร์ค วรรู้ไว้ มั น มีประโย ช น์กับร่างก า ยมากกว่าที่คิ ด

ใ ครชอ บดื่ มเบี ยร์ค วรรู้ไว้ มั น มีประโย ช น์กับร่างก า ยมากกว่าที่คิ ด

เ บี ย ร์ เป็นเครื่องดื่มรูปแบบที่ผ่านก ระบวนการหมักจากผลิต ภัณฑ์พวกธัญพืช ประวัติศาสตร์ของเ บี ย ร์นั้น มีมาย าวนานเ บี ย ร์เป็น

เครื่องดื่มแอ ล กอฮ อล์ชนิดแรกของโลกเลยทีเดียวโดยใช้ข้าวบาร์เลย์เป็นวัตถุดิบภายหลังมีการผสมพืชอีกหนึ่งชนิดเข้าไปคือฮอปทำให้มีกลิ่นหอ ม รสชาติขม

และสามารถรัก ษ าคุณภาพของเ บี ย ร์ให้เก็บได้นานขึ้นแต่เ บี ย ร์เหล่านี้แตกต่างจากเ บี ย ร์ในปัจจุบันและเนื่องจากเครื่องปรุงและกรรม

วิ ธีในการผลิตเ บี ย ร์แตกต่างกันไปต ามสถานที่ลักษณะของเ บี ย ร์(ชนิดของเ บี ย ร์,รสชาติ,และสี)จึงมีความแตกต่างกันได้มาก

และใครที่ชอบดื่มเ บี ย ร์คงจะถูกใจมิใช่น้อ ยเมื่อได้ยินว่าเ บี ย ร์มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่จะมีข้อ ดียังไงก็ควรดื่มแค่ควรก็พอค่ะวันนี้เราจึงแนะนำประโยชน์ของเ บี ย ร์ให้ได้ศึกษ าเอาไว้ ดังนี้

1. เ บี ย ร์ช่ว ยลดความเสี่ ยงโ ร คหัว ใจป้ องกันโ ร คหัวใจจากการศึกษ าของนักวิชาการพบว่าผู้ที่ดื่มเ บี ย ร์มีความเสี่ยงต่อโ ร คหัวใจน้อ ยกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มเ บี ย ร์40–60%แต่ควรดื่มไม่เกินครึ่งลิตรต่อวัน

2. เ บี ย ร์ช่วยย่อ ยอาหารเ บี ย ร์ทั่วไป โดยเฉพาะเ บี ย ร์ดำมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำอ ยู่ประมาณ1กรัมต่อเ บี ย ร์300 มล.ต่างกับไวน์ที่ไม่มีไฟเบอร์เลยไฟเบอร์มีบทบาทสำคัญในการทำงานของลำไ ส้(หากข า ดไฟเบ อร์ อาจทำให้เกิดความผิดปกติในระบ บย่อ ยอาหารและลำไ ส้เช่นท้ องผู กหรือท้ องร่ วง)

3. เ บี ย ร์ช่วยลดคอเลสเตอรอลไฟเบอร์ในเ บี ย ร์มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ส่งผลเ สี ยต่อร่างกายได้

4. เ บี ย ร์ช่วยเพิ่มระดับวิต ามินBเพราะเ บี ย ร์ประกอบด้วยวิต ามินB1,B2,B6และB12 นอ กจากนี้งานวิจัยยังระบุว่าคนดื่มเ บี ย ร์มีปริมาณวิต ามินB6ในร่างกายมากกว่าคนที่ไม่ดื่มเ บี ย ร์ประมาณ 30%ส่วนคนที่ดื่มไวน์มีปริมาณวิต ามินB6ในร่างกายมากกว่าคน

ที่ไม่ดื่มเ บี ย ร์ประมาณ15%เท่านั้น เรียกได้ว่าเ บี ย ร์แหล่งวิต ามินB12ชั้นดีที่หาได้ย ากในอาหารทั่วไป อีกทั้งวิต ามินB12ยังมีส่วนช่วยลดโอ กาสเกิดโ ร คโล หิ ตจางได้อีกด้วย

5. เ บี ย ร์ช่วยเสริมสร้างกระดูกเ บี ย ร์นั้นช่วยให้กระดูกแข็งแรง โดยจากการศึกษ าของมหาวิทย าลัยTuftsได้พบความเชื่องโยงในด้านที่ดีว่าการดื่มเ บี ย ร์หรือไวน์ในปริมาณที่พอ ดีนั้นช่วยให้กระดู กสะโพกมีความหนาแน่น

6. เ บี ย ร์ลดอาการโ ร คนอนไม่หลับป้องกันโ ร คนอนไม่หลับสารจากดอ กHopsในเ บี ย ร์เปรียบเสมือนย านอนหลับจากธรรมชาติ ช่วยให้ประสาทผ่อนคลายดังนั้นการดื่มเ บี ย ร์หนึ่งแก้วในตอนเย็นจึงเหมือนกับการกินย านอนหลับ

7. เ บี ย ร์ดีกับใ จแล้วยังดีกับไตอีกด้วยงานวิจั ยยกให้เ บี ย ร์เป็นเครื่องดื่มแอ ล กอฮ อล์ที่มีประโยชน์เหนือเครื่องดื่มใดๆ ในบรรดาแอ ล กอฮ อล์ทั้งหมดนั่นก็เพราะก็ว่าเ บี ย ร์1ขวดช่วยลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วในไตได้ถึง40%เลยทีเดียว

8. เ บี ย ร์ช่วยป้องกันเส้นเลือ ดอุดตันส่วนผสมในเ บี ย ร์มีส่วนช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือ ด ช่วยให้เลือ ดลมเดินดีขึ้น

9.ป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและในไต นักวิชาการจากเมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ค้นพบว่าการดื่มเ บี ย ร์วันละหนึ่งขวดก็จะได้รับแมกนีเซียมซึ่งจะช่วยลดความเสี่ ยงโ ร คนิ่วในไตได้ถึง40%

10.เ บี ย ร์ช่วยลดความเค รีย ดนักวิจัยของมหาวิทย าลัยมอนทรีออลพบว่า การดื่มเ บี ย ร์วันละสองแก้วมีส่วนช่วยลดอาการเค รีย ดจากการทำงานหรือคลายความวิตกกังวลได้ จิบเ บี ย ร์สักวันละกระป๋องหรือขวดเล็กช่วยผ่อนคลายความเค รีย ดลง

และลดความกังวลลงได้ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิ ดอาหารหั วใ จ วา ยและเส้ นเ ลื อ ดในสม อ งแ ตกได้โดยพอประมาณสำหรับผู้หญิงนั้นไม่เกิน12ออนซ์ต่อวันและ24ออนซ์สำหรับผู้ชาย