ให้ท าน 5 อย่ าง ไม่ใช้เงิ นสั กบาทแต่ได้บุ ญให ญ่มห าศา ล

ให้ท าน 5 อย่ าง ไม่ใช้เงิ นสั กบาทแต่ได้บุ ญให ญ่มห าศา ล

ทา นที่แป ลว่า การให้ การแบ่งปัน การเสี ยส ละ การเอื้ อเฟื้ อ หม ายถึงการให้ท านด้ว ยจิต ใจที่ดีงาม มุ่งเพื่ อบู ชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พ ระส งฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพื่ อสงเค ราะห์ เช่นที่ให้แก่คนต กทุ ก ข์ได้ย าก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุ ณาสงสารบ้าง

และวันนี้จะมาแนะนำการให้ทานที่ไม่ใช้เงินแต่กลับได้บุญมากทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญเมื่อเราลำบากงานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตเป็นกุศลอ ย ากสร้างบุญกุศลหนุนให้จิตนั้นสะอาดเกิดปัญญาเกิดสมาธิ

และอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลถึงแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้เสมอด้วยทาน 5 ประการ

1.จิตใจเป็นทานสามารถเปิดอ กเปิดใจรับฟัง ค ว า ม ทุ ก ข์ ผู้อื่นเสมอด้วยความจริงใจด้วยความ น อ บ น้ อ ม จิ ต ใ จ มีเมตต ากรุ ณ ามีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวา งใจในสิ่ งที่เกิดขึ้ นด้วยธร ร มทานย่อ มมี พ ลั ง โ น้ ม น้ า ว ช่วยให้ผู้ประสบทุกข์เห็นทางส ว่างโดยพลัน

2.ด ว งต าเป็นทานหมายถึงใช้แววต าแห่งความ ห วั ง ดี แววต าแห่งความโอบอ้อ มอารีกับคนอื่นด ว งต าที่เห็นธร ร มย่อ มหนุนนำเป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ

3.ใบหน้าเป็นทานหมายถึงใบหน้าที่เต็มไปด้วย ร อ ย ยิ้ ม ความสดใสความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็น มีความสุขใจสุขกายเป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธร ร มและเข้าใจโลก

4.วาจาเป็นทานนั่นคือคำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่นคำพูดที่ ชื่ น ช ม และปลอบประโล มผู้อื่นให้มีกำลังใจนำพุทธวาจาความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คน มีกำลังใจลุกขึ้น มา ดำ เ นิ น ชี วิ ต ต่อไปได้

5.กายเป็นทานใช้เพื่อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ อื่ น ให้รอ ดพ้นภัยทั้งปวงช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงต ามเป้าหมายแบ่งเบาภาระในกิ จของวัด