ใช้เ พี ยงน้ำส ะอา ด 1 แก้ ว ท่ อ งให้ถู ก บทกร ว ดน้ำให้เท วด าป ร ะจำตัวก่อ น

ใช้เ พี ยงน้ำส ะอา ด 1 แก้ ว ท่ อ งให้ถู ก บทกร ว ดน้ำให้เท วด าป ร ะจำตัวก่อ น

วันนี้เรามีบทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ขอเพียงแค่ใช้น้ำสะอาด 1

แก้ว ยกมือขึ้นไหว้จรดหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้

ปล. เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำให้กับเจ้า ก ร ร ม นายเวรก่อน ก็เพื่อเสริม

พลังให้กับดวงจิตที่คิดไม่ดีกับเรา เหนือกว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำ

ผิดขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัว

ข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญใจ

(ค่อยๆรินน้ำลงบนพื้นช้าๆ) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ให้ไปยังแก่พระแม่ธรณี

พระแม่คงคา โปรดได้มาเป็นทิพ ขออนิสงค์ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า

ชื่อ……… นามสกุล……… สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ เมื่อวาน เมื่อ

อดีต ทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของ

ข้าพเจ้า ส่วนบุญส่วนกุศลใดๆ ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจาก

ความทุกข์กายทุกข์ใจ

เรื่องที่เจอกับปัญหาขอให้หมดไป ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด

ก็ตาม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตาม ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดก็ตาม ขอ

ให้ท่านจงมารับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุด

หมาย อย่าได้แวะเวียนที่ใด ขอให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกชาติ ทุก

ภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวที่ข้าพเจ้าโปรยกลายเป็น

โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

หมายเหตุ

สำหรับการกรวดน้ำลงดิน กุศลผลบุญจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแบบ

แห้ง ก็คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่มีบุญบารมียังไม่มากพอ ถ้าไม่

สะดวก ก็กรวดน้ำบนภาชนะ แล้วไปโปรยที่ต้นไม้ใหญ่ลงดินได้

การขอฝากผ่านพระบารมีของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เป็นสิ่งที่

สำคัญมาก ระหว่างการท่องคำกรวดน้ำทางด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอด

จนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากหรือน้อยเพียงใด ก็ขอเทให้หมด

พร้อมกับคำพูดประโยคสุดท้าย โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ที่มา : หนังสือสวดมนต์