ใครได้อ่ านเป็นกำไรชีวิต ใค รเลื่อ นผ่านถื อว่า พล าดโอ กาส

ใครได้อ่ านเป็นกำไรชีวิต ใค รเลื่อ นผ่านถื อว่า พล าดโอ กาส

คนเราทุกคนต้องการประสบความสำเ ร็จในชีวิ ตด้วยกันทั้ งนั้น

ซึ่งมีใช่เกิดขึ้ นแค่เพียงวันใดวันหนึ่ง แต่ทุกคนอ ย ากมีความสุข

และรู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิตในทุก ๆ วัน และในทุกด้ านของ

ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เรื่องคร อบครัว เรื่อ งกา รงาน เรื่องการเงิ น

หรือเรื่องธุร กิ จต่าง ๆ ซึ่งหล า ยคนก็ประสบความสำเร็จไปแล้ว ทุกด้ าน

ต่อไปนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกๆคนได้อ่านและเข้าใจมัน

1. ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนานๆสุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิหาริย์ ให้ชีวิต

2. ไป ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อ ย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

3. อารมณ์ ลบ ทุกชนิ ด จะทำร้ า ยเราก่อนที่จะทำร้ า ยคนอื่ นเสมอส่วนอารมณ์ บวก ทุกชนิด จะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

4. วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวันวิจัยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

5. ถ้าไม่มีคน มาทำให้คุณโ ก ร ธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอ ยู่ตรงไหนถ้าไม่มีใค รมาทำให้คุณทุ ก ข์ใจ คุณจะไม่รู้ เลยว่าตัวเองยังมีอะไ รต้องพัฒนา

6. ไม่ว่า ภายนอ ก เรา จะอ ยู่กับคน มากแค่ไหนแต่ ภายใน เรายังอ ยู่ตัวคนเดียวเสมอ จงหาวิ ธี รักตัวเองให้เจอเพราะไม่มีใ ครในโลกนี้ที่จะอ ยู่กับเธอสม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

7. การฝึกจิ ตและพั ฒนาตัวเองอาจไม่ได้ทำให้เ รา พ้นทุ ก ข์ตลอ ดกาล แต่มันจะทำให้ เรา เป็นทุ ก ข์นานน้อ ยลง

8. การ แก้ก ร ร ม ที่ดีที่สุดคือ การแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

9. ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง สั้นลง

10. การ อ ยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุด ทำ ในเรื่องสำคัญแ ต่มันคือ การ หยุ ดทุ ก ข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

11. จำไว้ว่า ความทุ ก ข์ และ ความเ จ็ บ ป ว ด ทั้งมว ลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อ มอบ คำ ส า ป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิ ตเรา เพื่อ มอบ คำสอน

12. ก้าวแรกขอ งการใช้ชีวิตอย่ าง ผู้ตื่น คือ การหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ ตัวเอง

13. ความทุ ก ข์ทั้ งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มันเกิดจาก สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

14. ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

15. ไม่ว่ จะทุ ก ข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหนทางออ กก็ไม่เคยอ ยู่ไกลไ ปกว่า ใจ ของเราเอง

16. เกลี ยดเขา เราทุ ก ข์ เมตต าเขา เราสุขเอง

17. คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใดก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

18. ความล่ วงลั บ เป็นเรื่องธร รมดาแต่การได้ใช้ชีวิตอ ยู่อย่ า งมีคุณค่า เป็นเรื่อง อัศจร รย์

19. โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ ก ข์ บ่อ ยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ พฤติก ร ร ม ของคนอื่นแต่คือ ความคิด ของเราเอง

20. อย่ าถือโทษ โ กรธคน ไม่คู่ควรอย่ าตีตรวน ตนไว้ กั บอ ดีตชะต าเรา อย่ าให้ใคร มาเขียนขีดอ ย่ าเอาคำ ที่เหมือน มีด มากรีดใจ

21. หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี เงิน วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ หน้าต า ดีวันไหนคุณแก่ลงจนหน้าต าไม่ดี คุณค่าคุณก็หมดแต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น คนดี ตราบใดที่คุณยังมีความดี คุณก็จะ มีคุณค่า ได้ตลอ ดไป