โบ กมือลาควา มจน 6 ปีนักษัตร ต่อจากนี้หมดเค รา ะ ห์ เตรีย มมีเงินเก็บเป็นล้ าน

โบ กมือลาควา มจน 6 ปีนักษัตร ต่อจากนี้หมดเค รา ะ ห์ เตรีย มมีเงินเก็บเป็นล้ าน

ปี ร ะ กา

เป็นช่วงขาลง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และยังเจอปัญ หาอุปสร รคป ร ะ ทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อ ยใจคิดมากไดด้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภา ร ะ ห นี้สินของคุณจะหมดไปในช่วงไม่เกินสิ้นปีนี้ ปัญ หาเล็กๆ น้อ ยๆ ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอ ย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงแรงสักหน่อ ย บอ ก เลยว่าเป็นเดือนของคุณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่มป ร ะ สบความสำเร็จอย่างราบเรียบ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้ แ ช ร์เ ก็ บด ว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุๆ

ปีมะโรง

ต้องเผชิญทั้งปัญ หาทั้งอุปสร รค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออ ก ใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่ป ร ะ สงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงกลางปีเข้าสู่ปลายปีแล้วด ว งของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาป ร ะ เสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศป ร ะ เสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงินแล้วนั้น บอ ก เลยว่า

จะได้จับเงินแสนเงินล้ านแน่นอ น มีเกณฑ์ได้ถูกสล ากถูกร างวัลได้ลาภลอ ยก้อนใหญ่ก้อนโต หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากร รมนายเว ร ผลบุญจะช่วยให้ผ่านพ้นเคร าะห์ก ร รมที่ป ร ะ สบอ ยู่ ชะต าจะดีจากนี้ย าวไปถึงช่วงกลางปีหน้า

จะด ว งขึ้นอย่างถึงที่สุดหากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะป ร ะ สบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ชร์เก็ บ ด วงนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอ ญ สาธุ ส าธุ เป็นจริงเถิ ด

ปีชว ด

ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ทนทรม านในเรื่องเงิน เดื อ ดร้อนกับการหาเงินมากๆ หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็ บ และยังมีปัญห าในเรื่องความรักที่ไม่ลงเอ ยหรือจบไม่ดี

แต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป คนเราต้องเดินต่ออย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว มันไม่มีป ร ะ โยชน์ต่อชีวิตคุณเลย ด ว งชะต าของคุณหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเล วร้ ายเหล่านั้นแล้ว

จะหมดทุ กข์หมดโ ศกแบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือ เรื่องทุกปัญห าต่างๆ จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุ ญมากๆ จะช่วยหนุนนำคุณไปสู่สิ่งที่ดี

ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดร้ านเล็กๆ ก็ต าม จงตั้งใจทำให้ดี แล้วผ ลบุญของความซื่อสัตย์ที่ คุณได้สร้างไว้

ปีมะเมีย

ด วงชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภา ร ะ ห นี้สินที่ไม่ต้องบร รย ายมาก แต่ทว่า

ด ว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอ ยู่เป็น 1 ใน 7 ปีนักษัตรที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรี ย มตัวเตรียมใจรอพบกับข่าวดีได้เลย การทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัว

การเงินอ ยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอ ดจะเริ่มทุเลาลงอย่างได้ชัด แน่นอนว่าการงานของคุณจะป ร ะ สบความไหลลื่นดีมากทุกอย่างเป็นไปได้สวย อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้ แ ช ร์เ ก็ บด ว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุๆเป็นจริงเถิด

ปีกุน

ในช่วงปีที่ผ่านมา การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง หาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึงกับต้องอ ดมื้อ กินมื้อเพื่ออ ยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่ด ว งชะต าของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่างสุจริต ซื่อตรง

โชคชะต าจะเข้าข้างช่วยนำพาให้ด ว งของคุณ ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่มป ร ะ สบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเ ก็ บก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อ ย และนอ ก จากจะได้ปลดห นี้แล้ว

ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโชคเสี่ยงโชคเล็กๆ น้อ ยๆ อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้ แ ช ร์เ ก็ บด ว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุเป็นจริงด้วยเถิด

ปีขาล

ด ว งไม่ค่อ ยดีทำอะไรก็จะเหนื่อ ยไม่ค่อ ยป ร ะ สบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงตกต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้ด ว งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงกลางปีหน้า

จะหม ดเคร าะห์หม ดโศก โชคลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ ด ว งจะดีอย่างมาก

ยิ่งเรื่องของความรักแล้วยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจวาสนา ผลบุญจะช่วยป ร ะ คับป ร ะ คอง

ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป อ่า นแล้วดี โชคเข้าข้าง ขอให้แ ช ร์เ ก็ บด ว งนี้ไว้ จงพบกับความสุข ความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญ สาธุๆ