โบราณบอกไว้ ว า งของ 4 อย่างถูกที่ถูกทาง เงิ นไห ลมาเ ท ม า ใช้ได้ไม่ข า ดมือ

โบราณบอกไว้ ว า งของ 4 อย่างถูกที่ถูกทาง เงิ นไห ลมาเ ท ม า ใช้ได้ไม่ข า ดมือ

คนโบราณมักจะมีความเชื่อที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบอกเล่าและการ

สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในเรื่องของสิ่งของที่ควรมีติดไว้อยู่ในบ้าน

จะเป็นเครื่องช่วยเรียกทรัพย์ ช่วยเรียกเงินทองให้เข้ามาในบ้านและผู้ที่

อาศัยอยู่ในบ้าน โดยการใช้หลักฮวงจุ้ยของตัวบ้านนั้น คนโบราณบอก

เอาไว้ถึงของ 4 อย่าง ที่นำมาวางในบ้านให้ถูกตำแหน่ง จะช่วยในเรื่อง

ของโชคลาภ การเงิน การงานได้เป็นอย่างดี

1 จาน ช า ม เสริมโชค

จะเห็นได้ว่าตามภัตตาคารอาหารที่ใหญ่ มักจะใช้จานชามเป็นทรงกลมสี

ขาววงกลม นั้นจะเป็นตัวแทนของรากฐานที่มีความอุดมสมบูรณ์ จะช่วย

เสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่งคั่ง ความร่ำร วย หน้าที่ทางด้านการ

เงินนั้นดีมากยิ่งขึ้น

2 เต าไ ฟ เป็นตัวแทนโชค

คนโบราณว่ากันว่าจะต้องตั้งเตาไฟไว้ติดที่กำแพงเป็นผนังทึบ หากเรา

ตั้งเตาแก๊สเอาไว้ลอยๆกลางห้องครัวของเรานั้น จะทำให้ข าดพลังและ

ข าดโชค การเงินของคนภายในบ้านมักจะมีปัญหา

3 ไข่ ไ ก่ เปรียบเสมือนทองคำ

คนโบราณว่าไว้ว่าให้วางไข่ไก่จำนวน 8 ฟอง ใส่ลงไปในตะกร้าเอาไว้ใน

ห้องครัวของเรา ซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่าเปรียบเสมือนการวางทองคำไว้

ในบ้านของเรา เพราะจะช่วยเสริมในด้านการเงิน ทำให้เจ้าของบ้านมี

ความร่ำร วย มีกินมีใช้ไม่มีหมด

4 ข้ า วสาร ฮวงจุ้ยที่ดีของห้องครัว

ตามคนโบราณว่ากันไว้ว่า จะต้องมีข้าวสารให้เต็มถัง อย่าให้ข าด อย่าให้

หมดถัง เขาเชื่อกันว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้น มี

กินมีใช้ ไม่ติดขัดในเรื่ องของเงินทอง และอาหารการกิน

ซึ่งตำแหน่งของห้องครัวก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะห้องครัวนั้นเป็น

เหมือนขุมทรัพย์ของตัวบ้าน ดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งที่

สำคัญ หากเราตั้งผิดตำแหน่ง จะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่าย โชคที่เรามี

อาจจะถูกคนอื่นเอาไปได้ง่ายๆ โดยตำแหน่งของห้องครัวควรอยู่บริเวณ

ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถือเป็นทิศที่เหมาะสมที่สุด

เนื่องจากเป็นทิศของธาตุไฟ และพื้นที่หลังบ้านก็เหมาะกับการทำห้อง

ครัวมากกว่าหน้าบ้าน เพราะการสร้างห้องครัวไว้หลังบ้านเปรียบเสมือน

การเก็บกักความร่ำร วยและอุดมสมบูรณ์เอาไว้ไม่ให้หายไปไหน ต่าง

จากห้องครัวที่อยู่หน้าบ้าน จะส่งผลให้เงินทองรั่วไหลมีเหตุให้ต้องใช้

จ่ายอยู่ตลอด

ที่มา P osts o d