โค้งสุดท้าย กลุ่มล่าสุด จะได้ เงินเยีย วย า เมื่อไหร่

โค้งสุดท้าย กลุ่มล่าสุด จะได้ เงินเยีย วย า เมื่อไหร่

คืบหน้าเยีย วย า 5000 บาท ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้มีการทยอ ยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าล่าสุดนั้น ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า ขณะนี้ ทางโครงการได้ดำเนินการไปแล้วกว่า ร้อ ยละ 99

ร า ยงานจากระบบคัดกรอง เราไม่ทิ้งกัน ระบุว่า จากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านร า ย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านร า ย โอนเงินเยีย วย าแล้ว 14.2 ล้านร า ย และโอนเงินเยีย วย าได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้

โดยมีรอบการโอนวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2.3 แสนร า ย และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4.4 แสนร า ย

โดยในจำนวนนี้จะมีผู้ที่ตกค้าง หรือไม่ได้รับเงินเยีย วย านั้นจะมีปัญหา คือ บัญชีไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ลงทะเบียน, บัญชีถูกปิด หรือไม่ได้ผูกพร้อ มเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน

ซึ่งจะเป็นเหตุให้การโอนเงินไม่สำเร็จ

ดังนั้น หากกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเราไม่ทิ้งกันแล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับรับโอนเงินเยีย วย านั้น ควรดำเนินการผูกพร้อ มเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว

ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด และไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบ และโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

ขณะที่ กลุ่มที่ขอข้อ มูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม แต่ไม่ได้เข้าให้ข้อ มูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดประมาณ 3 แสนร า ย จำแนกออ กเป็น

กลุ่มที่อ ยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิเราไม่ทิ้งกัน 2.4 แสนร า ย

(หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อ ยละ 1 ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองต ามหลักเกณฑ์) โดยยังอ ยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งออ กเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นร า ย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพต ามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 2 ผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อ ยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้

ตอนขอทบทวนสิทธิ ประมาณ 1 แสนร า ย เป็น ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้

กลุ่มที่ 3 ผู้พิทักษ์สิทธิได้พย าย ามติดต่อไปหาแล้วหล า ยครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จำนวน 6 หมื่นร า ย

ทางกระทรวงการคลังขอให้ผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นกระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อ ยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพ

โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง ไปแสดงพร้อ มหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองรับเงินเยีย วย าจากเราไม่ทิ้งกันโดยเร็วที่สุด