แ ม่หมอทำน ายด ว ง จาก “เลขท้ายบัตรประชาชน” ศา ส ตร์ตั วเล ขที่ทำนา ยได้แม่ นยำ อย่ างกับต าเห็ น

แ ม่หมอทำน ายด ว ง จาก “เลขท้ายบัตรประชาชน” ศา ส ตร์ตั วเล ขที่ทำนา ยได้แม่ นยำ อย่ างกับต าเห็ น

ชีวิตของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่แทบจะตลอด ขนาดวันเกิด ปี

เกิด ยังสามารถบอกความเป็นเราได้หลายอย่างเลย อีกศาสตร์ของ

ตัวเลขนั้นก็ยังมีอีกอย่างบัตรประจำตัวประชาชนของเราก็สามารถบอก

ความเป็นตัวตนของเราได้เหมือนกัน วันนี้เราเลยจะมาให้อ่านคำทำนาย

กันว่าแต่ละเลขนั้นหมายถึงอะไรมาดูกันเลย

ทายนิสัย จาก เลขท้ายบัตรประชาชน

เลขท้ายเป็นเลข 1

เลขหนึ่งแสดงถึงคนที่มีดี อยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอม นำออกมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ อย่าปล่อยเวลา กับความคิดให้มากนัก หมายเลข 1 เสน่ห์อยู่ที่

เงาของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดู แต่ต้องแต่งตัวให้เกิด จุดเด่นแก่

ตนเอง และ มีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญ ศีลจะมี

บารมีสูงผู้คนจะรักใคร่ เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วน แต่ประสบความสำเร็จดีทั้ง

สิ้นหมายเลข 1 ต้องลดโทนเสียง ลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึง

อำนาจความยิ่งใหญ่ เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู

สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ตนเองมักจะเอา ตัวรอดได้

เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

เลขท้ายเป็นเลข 2

หมายเลขสองแสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้ง

หลาย ได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้ เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย

กล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงาน ที่ทำ

จะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ อย่าหลงใหลใน

กิเsสmัณหาให้มากนัก อย่าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิต จะมี

ฐานะดีเป็น ที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลขท้ายเป็นเลข 3

หมายเลขสาม อย่าปล่อยเวลาให้เสียไป กับคนอื่นให้มากนัก และอย่ายึด

ติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 3 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทาง เพื่อทำการ

ค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ประสบ

ความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือ

เรื่องรักเส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้อง

วิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คลาย ไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่

คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขที่ส่งลาภ

ผลอยู่เนือง ๆ หากผู้ใดที่ได้ หมายเลข 3 และก็ยอมเหนื่อยหน่อย ในระยะ

เริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และ จะได้รับความ

สุขกับมิตรบริวาร

เลขท้ายเป็นเลข 4

เลขสี่แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงาน

ด้วยสมอง เป็นนักพูดหรือนักบรรยาย จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่

เหมาะคือ ผู้เผยแพร่สา สนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ และยังมีจิตสัมผัส

เหนือคนทั่วไปบางครั้ง สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ใครได้หมายเลข 4

จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จ ได้

ด้วยตนเอง สาธุ ๆ เป็นจริงเถิด

เลขท้ายเป็นเลข 5

เป็นคนที่มีความเชื่อ มั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตตาธรรมจิตใจดีมี

ความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง มี

ปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับ

นับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนของคุณ เป็นคนที่มีโอกาส แต่ต้องพลาด

จังหวะดีๆ ในชีวิตไปหลายครั้ง ก็เพราะเกิดอาการลังเล กล้าๆ กลัวๆ และ

ไม่ชอบเสี่ ยง

เลขท้ายเป็นเลข 6

เลขหกแสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน หน้าที่

การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วย

เหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ไม่เป็น

ตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเลยเด็ด

ขาด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร หาก

จำเป็นจริง ๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่อง

ความรัก หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนัก

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง สาธุ

เลขท้ายเป็นเลข 7

เลขเจ็ดแสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่นจากมิตรบริวาร แต่บางครั้งไม่

ค่อย มีความเด็ดขาดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุน

ทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเส น่ห์ เป็นที่รัก

ใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิดฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดี

เกินไป ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อ

เสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับ

ครอบครัวฐานะดี มีความสบายตาม ลำดับสาธุเป็นจริงเถิด

เลขท้ายเป็นเลข 8

แสดงถึงความทุกข์ใจจะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย ๆ

หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะ ทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะ

ต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมี

ปัญหากับบุคคลที่ 8 เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัวหมายเลข 8

นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควร ที่จะร่วมหุ้นหรือ

ไว้ใจบริวารให้มากนัก อย่าเป็นนักบุยให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ ให้กับ

ตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ยาก เพราะหมายเลข 8

เป็นเลขของผู้ให้ ๆ อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้ว อีกไม่

นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว สาธุ ๆ

เลขท้ายเป็นเลข 9

เลขเก้าแสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์ และเสน่ห์หา มีความหยิ่งทะนงในตัว

เอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่น

ได้ดี แต่ตนเองยามเดือดร้อน หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างยากมาก

เพราะหมายเลข 9 จะมีความสบายกาย แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมาก

จนเกินเหตุและจะเป็นที่รัก ใคร่ของญาติมิตรหากดำ เนินธุรกิจเกี่ยวกับ

เอกสารจะประสบความสำเร็จ ดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหน ๆ

หมายเลข 9 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่อง

ความรักอย่าปล่อย ให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรบริวาร ในภาย

ภาคหน้าจะมีความพอดี กับชีวิตเกิดความสุขตลอดกาล สาธุ สาธุ เป็นจริงแน่

เลขท้ายเป็นเลข 0

แสดงถึงเลขแห่ง จักรพรรดิ์จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูง

อายุ แต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมาก อยู่เหมือนกัน เพราะคำว่าแม่ทัพก็รู้

ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใด ไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพ

หรอกน่ะ แต่หมายเลข 0 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความ

ก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ ก้าวหน้าเร็ว ๆ ก็ต้องกล้า

ทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้า

มาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะ มีคนคอย

สรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอ ก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หาก

อดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ได้ละก็ชีวิตนี้รวย ใจสบาย

กายอย่างแน่นอน

ที่มา feedsod