แ นะนำใ ส่บ าต รเพิ่ มรว ย เพิ่ มค วา ม สิริม ง คลต่ อชี วิ ต

แ นะนำใ ส่บ าต รเพิ่ มรว ย เพิ่ มค วา ม สิริม ง คลต่ อชี วิ ต

อีกหนึ่งบทความดีๆสำหรับใส่บาตรเพิ่มรวย ด้วยนมสดน้ำผึ้งกล้วยสุก

กระตุ้นพลังงานด้านบวก เพิ่มเสน่ห์เพิ่มหวานเพิ่มศักยภาพ

คนรักเมตตาราบรื่นสำเร็จสมหวังก่อนจะออกไปใส่บาตร

ให้ตั้งใจให้ดี ตั้งจิต ตั้งใจ ทำบุญใส่บาตรกันนะคะ ขอให้สมหวัง ไม่อับจน

ปัญญา ชนะทุกสิ่ง อุดมสุขสมบูรณ์ ใส่บาตรให้จุดธูป 3ดอกกลางแจ้ง

ขอขมากรร ม โดย ตั้ง นะโม 3จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากร รม ต่อ

เจ้ากรร มนายเวร ศั ต รู หมู่ม า ร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรร

ม ให้ข า ดจากกัน จากนั้นนำของที่จะใส่บาตรใส่ถาดที่เตรียมใว้ แล้วยก

ขึ้นหัวพร้อมกับ กล่าวคาถา

คาถาพระสีวลีฉันข้าว

(นะโม ๓ จบ)

นะโมพุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา

ปะสันตะ จิตตา ศรัทธา โหนติ ปิยังมะมะ

สัพเพชะนา พะหูชะนา

สัพเพทิสา สะมาคะตา

กาละโภชนะ วิกาลโภชนา

อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.

ข้าพเจ้าใส่บาตรถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีทั้งหลาย

ขอให้ผู้มีฤทธิ์ในดิน น้ำ ลมไฟ จงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุบำรุงศาส นา

ขอให้ชื่อ….ว.ด.ป. จงส่ว่างไสว ปรากฎในแดนพุทธศาส นา ขอความไม่มี

ความจ น ความทุ กข์ จงอย่าได้เกิดแก่ข้าพเจ้าอีกเลยหลังใส่บาตรเสร็จ

ทุกครั้ง ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า

มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมี

เต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติ

โดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้ากรร มนายเวร ทุกภพทุกชาติ

(วิ ญญาณ) ศั ตรูหมู่ม า รหมู่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ใน

ครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกรร ม ขอให้ข า ด

จากกัน ณ.เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า หรือถ้าเรา เตรียมที่

กรวดน้ำไปด้วย ก็สามารถใช้การกรวดน้ำได้ดังต่อไปนี้

คำกรวดน้ำลงดินหรือคำอธิษฐานจิต

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว)…. ได้ทำโดยความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ

ด้วยกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหลายไปหายัง

พ่อ แม่ (บุพการีและบรรพบุรุษ) ที่ล่วงลับไปแล้วและมเหสิกขาเทวบุตร

เทวดาผู้รักษาบ้านเมือง เหมืองฝายทุกแห่ง ทุกที่อันรักษาสถานที่นี้เป็น

ประธานและรักษายังภายบนอากาศอันมีความหมาย มีอากาศา เทวดา

พระยาอินทร์ พระยาพรหมพระยายมราช ครูอาจารย์ ผีฟ้อนผีฟ้า นาง

สิงขรเทวี เทวดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไหว้อยู่ในบ้าน ทั้ง

หลายตลอดถึงเจ้ากรร มนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติ ซึ่งเกิดมา

ชาตินี้เป็นคนก็ดี เป็นสัตว์ก็ดี เป็นเ ป ร ตวิสัยสั มภเวสีที่ไหน หรือเป็นโ ร

ค าพ ย า ธิที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)….ก็ดี ขอให้มารับ

เอาส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบายด้วย

กันทุกฝ่าย และด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)…. ได้ทำใน

ครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง ๓๒ องค์ จดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้า

ใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรคำอย่าได้ ผิ ดพลาดหรือสู ญหาย

ฉายะอิวะ ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นดังร่มและเงา

ติดตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติ นับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึงพระ

นิพพานเป็นที่สุด ด้วยเทอญ

ด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)

ขอให้แม่พระธรณีและโลกทั้ง ๓ รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

เสร็จแล้วกรวดน้ำลงดิน

สมหวัง ราบรื่น มั่งคั่ง เสน่ห์ ร่ำรวย

เครดิต : siamama