แนะนำเป็นเรื่องใกล้ตัว หากดื่ มน้ำทันทีห ลั งตื่นนอนเพีย ง 1 แก้วจะส่งผลต่อร่างกายคุณทั น ที

แนะนำเป็นเรื่องใกล้ตัว หากดื่ มน้ำทันทีห ลั งตื่นนอนเพีย ง 1 แก้วจะส่งผลต่อร่างกายคุณทั น ที

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่วันนี้เราเอามาฝากค่ะ เป็นอีกหนึ่ง

เรื่องที่ใกล้ตัวมกๆ สำหรับน้ำ นั้นมีป ระโยชน์ต่อร่างก า ย

แต่รู้กันหรือไ ม่ ว่ า การดื่ มน้ํา หลังตื่นนอนโดยทั น ที จะส่งผลอย่างไ ร

ต่อสุ ขภาพร่าง กายของเราได้บ้ า ง

ซึ่งในวันนี้ไ ด้รวบรวมข้อมู ลดีๆ เกี่ยวกับการส่งผล ต่อร่าง กาย โดยตรง

หากดื่ มน้ำ ในขณะที่เราท้องว่าง

ในตอนเช้ า จ ะส่ ง ผลต่อร่าง กายอย่างไ รกันบ้า ง ไปดูกันเลยดีกว่า

1 ช่วยกระ ตุ้ น ระบบภูมิคุ้มกัน ให้ทำงานเต็ม ประสิทธิภาพ

ได้ง่ายๆ แ ค่ ดื่ มน้ำทันทีที่ ตื่นนอน

2 ดื่ มน้ำ ตอนท้องว่าง ช่วยเคลียร์ร่าง กายให้สะอา ด ค ร าวนี้ก็

ดู ดซึ มอาหารที่ เป็นประโยชน์ต่อ ร่าง กายได้เต็ม ที่

3 ดื่ มน้ำ ตอนท้องว่างยัง ช่วยปรับสมดุล ต่อมน้ำเหลือ ง ส่ งผ ลดี ต่อ

ระบบภายใน ลดความเ สี่ ยงอาการ อั กเ ส บต่าง ๆ ได้ชะงั ด

4 น้ำช่วยพยุง การทำงานของข้อต่อ และ กระดู ก ทุกส่วนในร่างกา ย กา

รดื่ มน้ำ ให้เพียงพอจึงการันตี

ได้ว่าคุณจะห่างไกลโ ร คปว ดหลัง แล­­ะปัญห าก ระ ดู กต่างๆ ได้นานกว่าอายุขั ย จ ริ ง

5 แ ผ ลพุพอง ก็รักษาให้หายไ ด้ แ ค่ดื่ มน้ำสั กแก้ว หลังจากตื่นนอน

เท่านั้ น อีกทั้งการดื่ มน้ำตอนท้องว่างยังดี ต่อระบบย่อยอาหารด้วย น ะ

6 ช่ ว ย ในกระบวน การสร้างเซลล์ให ม่ แถ มงานสร้างกล้ามเ นื้ อใหม่ก็ม า

7 กำจั ด ไขมั น ส่วนเกินได้มากพอ ที่จะช่วยสนับสนุน การลดน้ำหนักไ ด้ เพียงแค่คุณดื่ มน้ำทันที ที่ตื่นน อ น

8 ห า กการดื่ มน้ำ เป็นสิ่งแรกที่คุณทำ ตอนตื่นนอน ระบบเ ผ าผ ล าญ และ ระบบย่อยอาหารของคุณ จะแข็งแรงม า ก

9 น้ำที่ลงสู่ กระเพาะว่างเปล่า จะช่วยจัดระเบียบ การทำงานของ

ลำไ ส้ อาการท้องผูก ที่เคยมีก็จะหาย เป็นป ลิ ดทิ้ ง

10 โ ร คเกี่ยวกับ ลำค อ อาการปวดท้อง ประจำเดือน ปัญห าเกี่ยวกับ

ระบบสายตา ท้องเ สี ย ท้องร่วงกระเพาะปัสสาวะอั กเ ส บ และ อาการ

ป วดหัว ป้องกันได้ง่ายๆ เพียงดื่ มน้ำทันทีที่ ตื่นนอนเป็น ป ร ะจำ

11 เ ติ มน้ำ ใ ห้ส ม อง ตั้งแต่เช้า จะช่วยกระตุ้น ให้ส ม อ งปราด

เปรื่องขึ้ น­­ ก ร ะ ตุ้นกระบวนการ คิด ความจำ และ ส ม า ธิ

12 ช่ ว ย ให้ผิ วพรรณ ผ่องใส ห่างไกล โ ร คผิ วหนัง โ ร คสะเก็ดเงิน

ล ดการเกิดฝ้ า กระ และ ริ้ วร อ ยแห่งวั ย

13 ม ะ เ ร็ ง กระเพาะปัสสาวะ และ ม ะ เ ร็ งลำไ ส้ จะไม่มาข้องแวะ กับ

คนที ดื่ มน้ำทันที ที่ตื่นนอนเป็นประจำ

ด้ ว ยเหตุผลที่ว่า อ ะไรต กค้างที่เ สี่ยง ต่อการเกิด ม ะ เ ร็ ง ในกระเพาะ

ป­­ัสสาวะ จะถูกน้ำชะล้างไป จ น ห ม ด

14 ก า ร ดื่ มน้ำ ในตอนเช้า ช่วยในการทำความสะอาด ทางเดินอาห า ร

15 ก า ร ดื่ ม น้ำในตอนเช้า ก ร ะตุ้น การสร้างเซลล์ให ม่

16 ก า ร ดื่ มน้ำในตอนเช้า กระตุ้น การเ ผ าผ ล า ญ และ

ระบบย่อยอาหารให้แ ข็ ง แ ร ง

17 ก า รดื่ มน้ำ ในตอนเช้า หลังตื่นทันที ช่วยดีท็อก

ลำใ ส้ ผิ วพรรณ ผ่องใส โดยไม่ต้องพย า ย า ม

18 ก า ร ดื่ มน้ำ ในตอนเช้า กำจัดไ ข มั น ส่วนเกินได้

มากพอที่จะ ช่วยสนับสนุน การลดน้ำหนัก ไ ด้

19 ก า ร ดื่ มน้ำใส ตอนเช้านี้ มีประโยชน์ได้ครบ ด้านจริงๆ กับร่าง กายของ เรา

ที่มา kapook