แนะนำการใส่บา ตรให้ถูกวิ ธี เสริมชะต าให้ร่ำร ว ย เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

แนะนำการใส่บาตรให้ถูกวิ ธี เสริมชะต าให้ร่ำร ว ย เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

ความงดงามหนึ่ง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้หลั่งไหลข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาเก็บเกี่ยวบรรย ากาศถึงแดนดินถิ่นไทย คือ ภาพของพระสงฆ์สามเณรผู้สงบเรียบร้อย ออ กเดินเรียงรายบิณฑบาตในย ามเช้า

ซึ่งสีของจีวรและความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ไทย ที่ได้รับการยอม รับจากชาวพุทธทั่วโลกว่ามีความอุดมด้วยปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสที่สุด ยังคงสง่างามและศัก ดิ์สิท ธิ์อยู่เสมอเมื่อ กระทบกับแสงทองของดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงสุกประกายในย ามเช้า

ใส่บาตรเพิ่มรวยด้วยน มสดน้ำผึ้งกล้วยสุกกระตุ้นพลังงานด้านบวกเพิ่มเสน่ห์เพิ่มหวานเพิ่มศักยภาพคนรักเมตต าราบรื่สำเร็จสมหวังก่อนจะออ กไปใส่บาตรให้ตั้งใจให้ดีตั้งจิตตั้งใจทำบุญใส่บาตรกันนะคะขอให้สมหวังไม่อับจนปัญญาชนะทุกสิ่อุดมสุขสมบูรณ์

ใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอ กกลางแจ้งขอขมากรรมโดยตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรนายเวรศัตรูหมู่มารหมู่พาลทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรรมให้ข า ดจากกันจากนั้นนำของที่จะใส่บาตรใส่ถาดที่เตรียมใว้แล้วยกขึ้นหัวพร้อมกับกล่าวคาถา

ค าถ าพระสีวลีฉันข้าว

นะโม ๓ จบ

นะโมพุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันตะ จิตต าศรัทธา โหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะต า กาละโภชนะ วิกาลโภชนา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าพเจ้าใส่บาตรถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีทั้งหล า ยขอให้ผู้มีฤทธิ์ในดินน้ำลมไฟจงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนาขอให้ชื่อวันเดือนปีจงส่ว่างไสวปรากฎในแดนพุท ศาสนาขอความไม่มี ความจน ความทุ กข์จงอย่าได้เกิดแกข้าพเจ้าอีกเลยหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

5 พระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ มีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจาทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญและขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติวิญญาณศัต รูหมู่ม ารหมู่พาลเช่น มนุษย์หุ้นส่วนเพื่อน

ในครอบครัวทุกภพทุกชาติเอ่ยชื่อได้ยิ่งดีขอให้อโหสิกรรมขอให้ข า ดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าหรือถ้าเราเตรียมที่กรวดน้ำไปด้วยก็สามารถใช้การกรวดน้ำได้ดังต่รไปนี้นะคะคำกรวดน้ำลงดินหรือ

คำอธิษฐานจิตด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้านายนางนางสาวได้ทำโดยความสะอาดทั้งกายวาจาใจด้วยกุศลผลบุญในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลทัหล า ยไปหายังพ่อแม่บุพการีและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและมเหสิกขาเทวบุตรเทวดาผู้รั ก ษ าบ้านเมืองเหมืองฝายทุกแห่งทุกที่อันรั ก ษ าสถานที่นี้

เป็นประธานและรั ก ษ ายังภายบนอากาศอันมีความหมายมีอากาศาเทวดาพระย าอินทร์พระย าพรหมพระย ายมราชครูอาจารย์wี ฟ้อนwี ฟ้านางสิงขรเทวีเทวดาทั้งหล า ยสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ทั้งหล า ยที่ไหว้อยู่ในบ้านทั้งหล า ยตลอ ดถึงเจ้ากรร มนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติซึ่งเกิดมาชาตินี้

เป็นคนก็ดีเป็นสั ต ว์ก็ดีเป็นเป ร ตวิสัยสั มภเว สีที่ไหน หรือเป็นโร คา พย าธิที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านายนางนางสาวก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบายด้วยกันทุกฝ่ายและด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้านาย นาง นางสาวได้ทำในครั้งนี้ขอให้นาย

หนังสือทั้ง 32 องค์จดเอาล า ยหมายเอาชื่อของข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงินสุวรรณบัตรคำอย่าได้ผิดพลาดหรือสู ญห า ยฉายะอิวะขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นดังร่มและเงาติดต ามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาตินับแต่ชาตินี้เป็นต้นไปจนถึงพระนิพพาน

เป็นที่สุดด้วยเทอญด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้านายนางนางสาวขอให้แม่พระธรณีและโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทรญเสร็จแล้วกรวดน้ำลงดินสมหวังราบรื่นมั่งคั่งเสน่ห์ ร่ำรวยนะคะ