เว รกร รม ของ คนที่ช อ บยุ่งกับส ามีภร รย า ค นอื่ น

เว รกร รม ของ คนที่ช อ บยุ่งกับส ามีภร รย า ค นอื่ น

คนเจ้ า ชู้นั้นเกิดได้ทั้งชายและหญิง กิเลสนั้นไม่จำกัดเ พ ศ ไม่จำเป็นว่าผู้ชายต้องมักมากมากกว่าผู้หญิงมันไม่แน่เสมอไป เพราะสิ่งที่ให้เกิดความเจ้ า ชู้ไม่ใช่เ พ ศแต่เป็นกิเ ล ส

ลักษณะที่เห็นได้ทั่วไปสำหรับกิเ ล สของคนเจ้ า ชู้ คื อคว าม โ ล ภ อย ากครอบครอง อย ากเ ส พมากกว่าที่ควรจะเป็น อย ากมีมากกว่าคนอื่น อย ากสะสม อย ากอ ว ด

เ ว รกร รมมีจริง หากคิดที่จะทำอะไรที่สร้างเ ว รกร รม เราอย ากให้คุณคิดและไต ร่ตร องให้ดี เพราะกร รมสมั ยนี้มันติ ดจร วด ต ามทันเร็วมาก

คนในปัจจุบันนี้มักไม่ค่อยกลัวในเรื่องของเ ว รกร รมกันเท่าไหร่นัก ไม่ค่อยได้นึกถึงผลการกระทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ก่อลงไป ไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นย่อมส่งผลในชีวิตของเราเสมอ เ ว รกร รมเปรียบเสมือนสิ่งที่ติดต ามเราอยู่ใกล้ๆนี่เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกร รมสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดศี ลข้อ 3 นั่นคือ

กาเมสุ มิจฉาจารา เ ว ระมะณี พวกที่มักมากในก า มและชอบคบกับส า มีของคนอื่น คนเหล่านี้แหละระวังตัวไว้ให้ดีเพราะต้องได้ชดใช้กร รมที่ก่อไว้อย่างแน่นอน

ศี ลข้อ 3 ที่เราพูดมานี้หมายถึงอะไร

กาเมสุ มิจฉาจารา เ ว ระมะณี หมายถึง การล่ ว งเกินผู้อื่น การประพ ฤ ติผิดในก า ม ซึ่งการตัดสินว่าได้กระทำผิดในข้อนี้นั้น จะมีองค์ประกอบในการตัดสินดังนี้

มีจิตคิดจะล่ ว งเกิน ประหนึ่งว่า แค่คิดว่าจะทำ ก็ผิดแล้ว
มีความพย าย ามและดำเนินการ หมายถึง การพย าย ามที่จะเข้าหา พย าย ามทำให้เขาสนใจ

โดยไม่สนใจว่าเขาจะมีใครอยู่แล้วก็ต าม จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ แต่ขอให้ฉันได้ทำ
ได้ล่ ว งเกินสมปรารถนา นับตั้งแต่อวัยวະถึงอ วัย วະ การทำร้ า ยร่างก าย เป็นต้น

ผู้ที่กระทำจึงต้องมีพ ฤ ติกร รมที่ปิดบังและซ่ อนเร้น การกระทำอ กุศลเช่นนี้ ผลที่จะได้รับในชาตินี้ อันได้แก่

1. มีผู้เกลี ย ดชั ง เพราะการกระทำในการผิดลูกผิดเมียของเขานั้นย่อมสร้างความโ ก ร ธแค้นและความเสียใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลที่คุณจะได้รับคุณจะมีศั ต รู และมีคนที่เก ลี ย ดชัง ชีวิตไม่เจริญ

2. มีผู้คิดปองร้ า ย เพราะแน่นอนว่าคุณได้สร้างศั ต รูไว้หลายคน ส่งผลทำให้คนเหล่านั้น มีความเจ็บช้ำใจกับการกระทำของคุณอาจจะ ทำให้คนเห ล่านั้นเกิดค วามโ ก ร ธแค้นถึงขั้นทำร้ า ยได้

3. ขัดสนท รั พ ย์ไม่มีเงินใช้ หากินไปวันๆ หามื้อ กิน มื้อ ไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตที่เป็นอยู่นั้นก็ไม่มีวันเจริญ

4. อดอย าก ย ากจน พฤติกร รมที่ทำผิดในกามโดยที่ตั้งใจนั้น เป็นการกระทำของตนเองทั้งสิ้น ที่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอ รักแต่ตัวเอง ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ อิกทั้งยังเบียดเบียนความสุขของผู้อื่นกลายมาเป็นความสุขของตน จึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอดอย ากย ากจน

5. มากด้วยความวิตกกังวล เพราะเหตุที่ได้เคยกระทำกร รมที่ต้องปกปิด กลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทำมา จึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวล

ส่วนเ ว รกร รมที่จะต้องชดใช้เมื่อจากไปแล้ว ก็คงไม่ต้องไปไหน นอ กจาก นรก นั่นเอง พอเกิดมาชาติหน้า ก็ใช่ว่าจะสบาย เพราะต้องเกิดมาชดใช้กร รมกับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น

มักจะผิดหวังในเรื่องของความรัก มีคู่รัก คนอื่นก็จะมาเอาไป อาจต้องกลายเป็นเมี ยน้ อ ยเขา เป็นต้น

หากใครที่กำลังทำอยู่นั้น ถ้ามีโอ กาสคุณจงหยุด หยุดในสิ่งที่กำลังกระทำ เพราะเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่มีใครพึงพอใจในฐานะที่กำลังเป็น

ความสุนั้นไม่มีวันยั้งยืน ถึงแม้คุณจะได้เขามาครองได้อย่างสมใจแต่บ า ปกร รมก็จะติดต ามตัวคุณไปจนตลอ ดชีวิต