เวล าไปทำบุญ ให้อธิ ษฐ าน แบบนี้ จะดีต่อเร าและครอ บค รัว

เวล าไปทำบุญ ให้อธิ ษฐ าน แบบนี้ จะดีต่อเร าและครอ บค รัว

หล า ยคนอาจจะสงสัยถึงการทำบุญในลักษณะต่างๆ ว่าทำอะไรแล้วเสริมด้านใดหรือลดก ร ร มเรื่องอะไร เข้าใจเรื่องทำบุญอย่าหวังผลนะคะ แต่เชื่อว่าเกื อ บ ร้ อยทั้งร้ อยก็อย ากทำบุญเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งจริงๆ

แล้วก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน ในประเทศไท ยของเรานั้น มีจุดเด่นและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีผู้คนสนใจกันเป็นจำนวน มาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สิ่งหนึ่งเมื่อเราเข้าวัดทำบุญ นั้นคือ การขอพร

การขอพรอธิ ษ ฐ านให้ชีวิตมีแต่ส่งที่ดี การเงิน การงาน ความรัก แต่ความเป็นจริงแล้ว การการทำบุญและขอพรนั้น เราจะต้องอธิ ษ ฐานแบบไหนถึงจะดีกับตัวของเรามากที่สุด มีดังนี้

คำอธิ ษฐานเวลาทำบุญ

หล า ยๆ คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกันค่ะ คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ธร รมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน นี้จงถึงแก่ เจ้ากร ร มนายเ วร และผู้ปก ปักรักษ าดูแลช่ว ยเหลื อข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ

ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิ พ พานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธร รมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอ ดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธร รมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง เพื่อลดวิ บากกร ร มให้ลดลงอโหสิกร ร มก่อนแล้วแผ่เมตต าอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำต ามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำร ว ย ครอบครัว หมดโ ร คภั ย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข