เล ขท้า ยบั ต รประช าชนข อ งคุณ ส ามาร ถบอ กนิ สั ยลึ กๆข อ งคุ ณ

เล ขท้า ยบั ต รประช าชนข อ งคุณ ส ามาร ถบอ กนิ สั ยลึ กๆข อ งคุ ณ

สำหรับคนที่ชอบดูดวงมีความเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคขอให้คุณทำนายดู

นะ เลขท้ายบัตรประชาชนของคุณ ลองใช้วิจารณญาณเอานะยังไงก็ไม่

เสี ยหายอะไร

เลขท้ายที่เป็นเลข 0

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตตาธรรม จิตใจดีมี

ความรับผิ ดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง มี

ปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับ

นับถือจากผู้คนรอบข้าง แต่คุณเป็นคนที่มีโอกาส แต่ต้องพล าดจังหวะ

ดีๆ ในชีวิตตลอด หลายครั้ง เพราะเกิดการลังเล กล้าๆ กลั วๆ

เลขท้ายที่เป็นเลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน หน้าที่การ

งานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้ง

ทรัพย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของ

ตัวเอง แต่หากไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเลย เป็นจำพวกหยิ่ งใน

ศักดิ์ศรี ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลด ศักดิ์ศรีให้ใคร จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่อง

ความรัก หมดเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะ

ประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

เลขท้ายที่เป็นเลข 2

แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตรและบริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมี

ความมั่นใจไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้า

ได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็น

ที่รักของเพื่อนๆ แต่บางครั้งจะโดนอิ จฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป

ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสี ยงจะ

ต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับ

ครอบครัว ฐานะดีมีความสบายขึ้นเรื่อยๆ

เลขท้ายที่เป็นเลข 3

แสดงถึงความทุ กข์ใจ จะมีปัญห าเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่บ่อยๆ

หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุ กข์ใจ ไม่สบายกายอยู่ร่ำไป และจะต้อง

เพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่านี้ ร ะ วั ง จะมีปัญห ากับ

บุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความแต กแยกในครอบครัว เลข 3 นี้เป็นเลขแห่ง

เงารัก เงาร้าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้

มาก อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุ กข์ให้กับตนเอง และหาก

ช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคงจะย าก เพราะเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ ๆ

อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความ

สบายกับครอบครัวของตน

เลขท้ายที่เป็นเลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูง

อายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากเหมือนกัน เพราะคำว่า “แม่ทัพ” ก็รู้

ความอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ

แต่เลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า หากจะ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตั ดสินใจ

แต่ ร ะ วั ง จะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่

ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญอยู่ แต่ก่อนที่จะมีการ

เยินยอก็จะมีการติ ฉิ นก่อน หากอดทนไม่ สนใจความรู้สึกของคนอื่นได้

ละก็ ชีวิตนี้รวยใจสบายกายแน่นอน

เลขท้ายที่เป็นเลข 5

แสดงถึงเลขแห่ง เ ว ท ม น ต์ และเสน่ห์หากับเพศทั่วไป มีความ ห ยิ่ ง

ท ะ น ง ในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ ยอมใครเป็น

ที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองเวลา เ ดื อ ด ร้ อ น หาใครช่วยปรึกษาด้วย

นั้นมีไม่ เพราะเลข 5 จะมีความสบายกาย แต่ทุ กข์ใจอยู่เรื่อย เพราะ

คิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรหากทำธุรกิจเกี่ยวกับ

เอกสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสี ยงแต่ไม่ว่างานด้านไหน ๆ เลข 5

ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัว เช่น เรื่องความรักอย่า

ปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรและบริวาร ในภายภาคหน้าจะ

มีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดไป

เลขท้ายที่เป็นเลข 6

แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัว แต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ อย่าปล่อยเวลา

กับความคิดให้มากนัก เลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ “เงา” ของตนเอง จะมีคนรักใคร่

เอ็นดูทั้ง เ ด็ ก และผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้มีความเด่นในตนเอง และมี

จิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูงมาก

ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ เลข 6 ต้อง

ลดโทนเสี ยงลงอีกเพราะโทนเสี ยงนั้นบ่งบอกถึงอำนา จความยิ่งใหญ่

เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในทางการงาน

เมื่อมีปัญห าใด ๆ ก็จะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

เลขท้ายที่เป็นเลข 7

อย่าปล่อยเวลาให้เสี ยไปกับคนอื่นให้มากนัก และอย่ายึดติดอยู่กับสิ่ง

เดิม เพราะเลข 7 เป็นเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือ

ทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จดี

ร ะ วั ง จะมีปัญห าเรื่องรัก ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เส้าเกิด

ขึ้นในชีวิตคู่ ปัญห าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องคิดให้มากนัก

เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง

แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเลข 7 เป็นเลขที่ส่งลา ภผลอยู่เนือง ๆ หากผู้ใดที่

ได้เลข 7 จะเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข มี

โชคล าภ และจะได้รับความสุขกับมิตรและบริวาร

เลขท้ายที่เป็นเลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสี ยงให้คนทั้งหลายได้

ประจักษ์ แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาไม่อยู่นิ่ง กล้าทำกล้าแสดงออก

กล้าตั ดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่น่า

พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ ไม่หลงใหลใน กิ เ ล ส ตั ณ หาให้

มากนัก ไม่สนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดีมาก เป็นที่

น่าพอใจของวงศ์ตระกูล มีชื่อเสี ยงเป็นที่นับถือจากคนทั่วไป

เลขท้ายเป็นเลข 9

แสดงถึงอำนา จ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้ามาก ทำงาน

ด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรย ายจะมีชื่อเสี ยงโด่งดัง แต่หน้าที่อัน

เหมาะคือ ผู้เผ ยแพร่ศๅสนๅจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัส

เหนือกว่าคนทั่วไป บางครั้งสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนใคร

ใครได้เลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ทำอะไรก็สามารถประสบความ

สำเร็จได้ด้วยตนเอง

ที่มา : postsod