เลขท้าย บั ต ร ประช าชน บอ กนิสัยได้แม่น มาก

เลขท้าย บั ต ร ประช าชน บอ กนิสัยได้แม่น มาก

หล า ยๆคนมีความเชื่อด้านศาสตร์ตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น เลขทะเบียนรถ วันเกิด เดือนเกิด เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งเลขท้าย บั ต ร ประช าชน ไม่ว่่าจะตัวเลขไหนๆ ก็สามารถที่จะบอ กนิสัยใจคอของคุณได้ จะแม่น มากแค่ไหนไปอ่ า นพร้อมๆ กันเลยค่ะ

เลขประจำตัวในบัตรประช าชนของคนไทย มีด้วยกัน 13 หลัก โดยแต่ละหลัก มีความหมายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการกำหนดเลขประจำตัว แก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร คนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ำกัน

เ ล ขท้าย เป็ นเลข 1

เลขหนึ่งแสดงถึงคนที่มีดี อยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอม นำออ กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ าปล่อยเวลา กับความคิดให้มากนัก หมายเลข 1 เสน่ห์อยู่ที่เงาของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดู แต่ต้องแต่งตัวให้เกิด จุดเด่นแก่ตนเอง และ มีจิตสัมผัสเหนือธรรมช าติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญ ศีลจะมีบารมีสูงผู้คนจะรักใคร่

เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วน แต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้นหมายเลข 1 ต้องลดโทนเสียง ลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอ กถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ตนเองมักจะเอา ตัวรอ ดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปล า ยชีวิต

เล ขท้ าย เป็นเลข 2

หมายเลขสองแสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหล า ย ได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้ เร่งศึกษาอย่ าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงาน ที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ

และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ อย่ าหลงใหลในกิเลสตัณหาให้มากนัก อย่ าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปล า ยชีวิต จะมีฐานะดีเป็น ที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลข ท้ายเ ป็นเลข 3

หมายเลขสาม อย่ าปล่อยเวลาให้เสียไป กับคนอื่นให้มากนัก และอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 3 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทาง เพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอ ดเวลา จะทำให้ประสบความสำเร็จ

ระวังจะมีปัญหาเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรักเส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คล า ย ไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง

แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขที่ส่ งลาภผลอยู่เนือง ๆ หากผู้ใดที่ได้ หมายเลข 3 และก็ยอมเหนื่อยหน่อย ในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และ จะได้รับความสุขกับมิตรบริวาร

เ ลขท้ ายเป็ นเลข 4

เลขสี่แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมอง เป็นนักพูดหรือนักบรรย าย จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะคือ ผู้เผยแพร่สา สนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ

และยังมีจิตสัมผัส เหนือคนทั่วไปบางครั้ง สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ใครได้หมายเลข 4 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จ ได้ด้วยตนเอง สาธุ ๆ เป็นจริงเถิด

เลขท้า ย เป็นเ ลข 5

เป็นคนที่มีความเชื่อ มั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตต าธรรมจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอ ดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง จุดอ่อนของคุณ เป็นคนที่มีโอ กาส แต่ต้องพลาดจังหวะดีๆ ในชีวิตไปหล า ยครั้ง ก็เพราะเกิดอาการลังเล กล้าๆ กลัวๆ และไม่ชอบเสี่ ยง

เลขท้ายเป็นเลข 6

เลขหกแสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออ ก เป็นผู้นำใน หน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่น มาขอความช่วยเหลือทั้งท รั พ ย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอ ดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้ว

เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดข า ด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร หากจำเป็นจริง ๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง สาธุ

เล ขท้ายเ ป็นเลข 7

เลขเจ็ดแสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่นจากมิตรบริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อย มีความเด็ดข า ดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเส น่ห์ เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง

แต่บางครั้งจะโดนอิดฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ต ามเลขศาสตร์บ่งบอ กว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดี มีความสบายต าม ลำดับสาธุเป็นจริงเถิด

เล ขท้ายเ ป็นเลข 8

แสดงถึงความทุ ก ข์ใจจะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่ านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย ๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะ ทำให้ทุ ก ข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 8

เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัวหมายเลข 8 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควร ที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก อย่ าเป็นนักบุยให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุ ก ข์

ให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ย าก เพราะหมายเลข 8 เป็นเลขของผู้ให้ ๆ อย่ างเดียว แต่เมื่อผ่ านปัญหาทั้งปวงไปแล้ว อีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว สาธุ ๆ

เลขท้ายเป็นเลข 9

เลขเก้าแสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์ และเสน่ห์หา มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดี แต่ตนเองย ามเดือ ดร้อน

หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก เพราะหมายเลข 9 จะมีความสบายกาย แต่ทุ ก ข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รัก ใคร่ของญาติมิตรหากดำ เนินธุรกิจเกี่ยวกับเอ กสารจะประสบความสำเร็จ ดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหน ๆ

หมายเลข 9 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรักอย่ าปล่อย ให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรบริวาร ในภายภาคหน้าจะมีความพอดี กับชีวิตเกิดความสุขตลอ ดกาล สาธุ สาธุ เป็นจริงแน่

เลขท้ายเป็นเลข 0

แสดงถึงเลขแห่ง จักรพรรดิ์จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุ แต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมาก อยู่เหมือนกัน เพราะคำว่าแม่ทัพก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใด ไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอ กน่ะ

แต่หมายเลข 0 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ ก้าวหน้าเร็ว ๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออ ก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก

และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะ มีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอ ก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอ ดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ได้ละก็ชีวิตนี้ร ว ย ใจสบายกายอย่ างแน่นอน

ลองดูว่าเป็นอย่ างไรบ้าง ในการทำนายเลขท้ายบัตรประช าชน บอ กถึงความเป็นตัวเอง สำหรับตัวผู้เขียนเองนั้นลองอ่ า นดูปรากฏว่าก็แม่นจริง ๆ เหมือนกันนะ แล้วคุณผู้อ่ า นล่ะเลขท้ายบัตรของคุณคือเลขอะไร อ่ า นดูแล้วมันใช่คุณเลยหรือเปล่า

ขอขอบคุณ verryลmilejung, th.wikipedia.org