เยีย วย าเกษตรกร คนยังไม่ได้เงิน ดูขั้ น ตอน ขออุทธรณ์รับเงิ น

เยีย วย าเกษตรกร คนยังไม่ได้ ดูขั้ น ตอน ขออุทธรณ์รับเงิ น

ความคืบหน้า จากมาตรการเยีย วย าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ทยอ ยโอนเงินเยีย วย า 5,000 บาท รวม 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค.63) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน”

สำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยีย วย าจากสาเหตุต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้ขอ “อุทธรณ์เงินเยีย วย าเกษตรกร” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-5 มิ.ย.63 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ได้รวบรวม คำถาม-คำตอบ เกี่ย วกับปัญหาการอุทธรณ์เงินเยีย วย าเกษตรกร ไว้ดังนี้

1. เกษตรกรยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เยีย วย าเกษตรกรได้ที่ไหน

ตอบ เกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์เยีย วย าได้ที่หน่วยงานที่เกี่ย วข้องในส่วนภูมิภาค ดังนี้

สำ นั กงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
สำ นักงานประมงอำเภอและจังหวัด

สำนั กงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

เขตบริหารอ้อ ยและน้ำต าลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกร รมอ้อ ยและน้ำต าลทรายภาคที่ 1-4
สำนักงานสร รพสามิตจังหวัด

การย างแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2. ขั้นตอนการอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยีย วย าเกษตรกรเป็นอย่างไร

ตอบ หลังจากมีการนำข้อ มูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาค จะตรวจสอบข้อ มูลภายใน 3 วัน นับจากขึ้นทะเบียน

หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยีย วย า

หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อ มูลภายใน 5 วัน นับจากภูมิภาคดำเนินการ

หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยีย วย า

หากไม่สามารถพิจารณาได้ ข้อ มูลก็จะถูกส่งต่อไปยัง คณะกร รมการเยีย วย าฯ ตรวจสอบข้อ มูลภายใน 12 วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย

– หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยีย วย า
– หากไม่อนุมัติ เกษตรกร ก็จะไม่ได้รับเงินเยีย วย า

3. หลังจากขออุทธรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยีย วย าเกษตรกรได้ที่ไหน

ตอบ เกษตรกรตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยีย วย าเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยีย วย าเกษตรกรฯ มีดังนี้

กรอ กหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

กดคำว่า “ตรวจสอบสถานะ”

จากนั้นระบบจะแสดงผลว่าได้รับสิทธิ์เงินเยีย วย าเกษตรกรหรือไม่ หากไม่ได้รับสิทธิ์ จะมีเหตุผลบอ กว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใด

อย่างไรก็ต าม เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้ว หากมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอ ยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยีย วย าเกษตรกร.com