เยียวย าเกษตรกร เพิ่มช่องทางตรวจสอบเงินผ่าน “เกษตรดิจิทัล”

เยียวย าเกษตรกร เพิ่มช่องทางตรวจสอบเงินผ่าน “เกษตรดิจิทัล”

จากกรณี โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ร า ยละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท โดยเริ่มทยอ ยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส.ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านร า ย

ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกร เพิ่มช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวย า/อุทธรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ขั้ นตอ นเช็กสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” มีดังนี้

ด าวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล”

คลิกคำว่า “ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวย าเกษตรกร”

กรอ กข้อ มูลหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกดคำว่า “ตรวจสิทธิ์”

จากนั้นหน้าจอจะแสดง “ผลการตรวจสอบ”.