เพื่ อควา มปล อดภั ยของท่าน ร ะวั งกันด้ว ย อ่ านสักนิ ด แช ร์เตื อนคน อื่ นต่ อไ ปเป็นบุ ญด้ว ย

เพื่ อควา มปล อดภั ยของท่าน ร ะวั งกันด้ว ย อ่ านสักนิ ด แช ร์เตื อนคน อื่ นต่ อไ ปเป็นบุ ญด้ว ย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้นั้นเราอยากนำเสนอเป็นอย่างมาก

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เอาไว้เตือนให้ผู้ที่ขับรถไปไหนมาไหนคนเดียว ซึ่งเจ้า

หน้าที่ตำรวจได้ออกมาเตือน สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน โดยเฉพาะ

ท่านที่ต้องขับรถตอนกลางคืน ให้ระ วั ง กันด้วยนะ

เพราะช่วงหลังนี้มีกลุ่ม มิ จฉาชี พ ดักปาไข่ไก่ใส่หน้ากระจกรถ หากใคร

โ ด น ดั ก ปาไข่ไก่ใส่กระจกหน้ารถ ซึ่งจะทำให้กระจกรถเลอะ และมอง

ไม่เห็นทางด้วยความ ตกใจคนขับรถส่วนใหญ่จะพ ย า ย ามใช้ปัดน้ำฝน

ปัดออก แต่ไข่ไก่เมื่อผสมกับน้ำหรือน้ำแล้วจะเกิดเป็นคร าบขาว ทำให้

การมองเห็นลดลงถึง 92.5%และเมื่อยิ่งปัดเท่าไรก็ยิ่งติดแน่นทั่วกระจก

จนมองไม่เห็นทาง ทำให้ไม่สามารถขับต่อไปได้ จนต้องจอดข้างทาง ใน

จังหวะที่ ห ยุ ด รถนี่เอง โจ ร อาจจะ ดั ก รอเพื่อที่จะเข้ามาปล้ น ทรั พย์

เราอยู่ข้างทาง

สำหรับแนะนำ : ถ้าหากใครโดนปาไข่ไก่ใส่หน้ารถ

1. ห้ ามใช้ปัดน้ำฝนปัด เด็ดขาด

2. ห้ าม หยุดรถเป็นอันขาด

3. ให้ขับต่อไปข้างหน้าเรื่อ ย ๆ หาปั้มน้ำมัน หรือแหล่งชุมชนเพื่อหยุดรถ

4. แล้วใช้ทิชชู่ค่อยๆเช็ดออก

ที่มา : postnoname