เปิดวิ ธีลงทะเบียน สำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี รับเงิน 3000 บาท

เปิดวิ ธีลงทะเบียน สำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี รับเงิน 3000 บาท

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับคุณแม่ที่มีลูกน้อ ย อายุไม่เกิน 6 ปี โดยสามารถเข้าไปทำ แบบประเมินว่าเข้าข่ายมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือไม่ ต ามนี้เลย

https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test

เกณฑ์หลักๆ ของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี

1.เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค 2558 เป็นต้นไป

2.ได้รับเงินเยียว ย า 5000 แล้ว ก็มีสิทธิ์ได้ (เพราะอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูก)

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นเงินที่รัฐบาลจ่าย โดย ลทบ.ไว้กับ อบต.หรือเทศบาลเท่านั้น (ส่วนเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเงินที่รับจากประกันสังคม ไม่เกี่ยวกัน)

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

-มีสัญชา ติไทย (พ่อแม่มีสั ญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

-เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

-อาศัยอ ยู่กับผู้ปกครองที่อ ยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อ ย

-ไม่อ ยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอ กชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

-มีสัญชาติไทย

-เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอ ยู่ด้วย

-อ ยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อ ย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

(หมายเหตุ : มๅรดาที่อ ยู่ระหว่างการตั้งคร รภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)

4.ผู้ที่ทำประกั นสัง คม มีเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว สามารถ ลทบ. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ เพราะเป็นเงินคนละส่วนกัน แต่ต้องอ ยู่ในเงื่อนไขข้อ

5.รายได้คนทั้งครอบครัว หารจำนวนคนในบ้าน (รวมเด็ก) ต้องไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปี

ผู้ที่ที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรอ ยู่แล้ว จะได้รับเงินเยียวย า กลุ่มเปราะบาง เพิ่ม 1,000 อัตโนมัติ โดยไม่ต้อง.ลทบ. ใดๆ ค่ะ

เงินเยียว ย า กลุ่มเปราะบาง รัฐบาลจะให้ตั้งแต่เดือน พ.ค ถึง ก.ค โดยจะเริ่มจ่ายเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป

เดือน มิ.ย. จ่าย 2,000 บาท (ย้อนหลังเดือน พ.ค.)

เดือน ก.ค. จ่าย 1,000 บาท

รวมเป็น 3,000 บาท

ทั้งนี้เอ กสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออ มทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออ มสิน หรือบัญชีเงินฝากออ มทรัพย์ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งคร รภ์ (กรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อ มให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อ มูลและรับรองสําเนา)

7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอ กสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอ กสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

8.สําเนาเอ กสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอ กสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

หากไม่ทราบว่าตัวเอง ลทบ. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผ่านมั้ย ได้รับสิทธิ์หรือ ยัง สามารถตรวจสอบข้อ มูลได้ที่ลิงค์นี้

http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

หน้ าเว็ บตรวจสอบ