เช็ คเลย คลั งโอ น 5000 บาท วันนี้ อีก 7 แสนราย

เช็ คเลย คลั งโอ น 5000 บาท วันนี้ อีก 7 แสนราย

สำหรับความคืบหน้าของมาตรการ เยีย วย า 5000 บาท ล่าสุดนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บอ กว่า ในวันศุกร์นี้ (24 เม.ย.) จะจ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์อีก 700,000 คน เป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การตรวจคัดกรองแล้ว

และขอข้อ มูลเพิ่มเติม จำนวน 500,000 คน กับกลุ่มที่ขอท บทวนสิ ท ธิอีก 200,000 คน หลังจากนี้คาดว่าผู้ผ่านเกณฑ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อ ย ๆ ซึ่งมาจากกลุ่มขอทบทวนสิทธิ ส่วนกลุ่มที่ต้องรอตรวจสอบข้อ มูลจำนวน 6.3 ล้านคน เหลืออีกประมาณ 1.5 ล้านคน ที่ยังไม่ได้ส่งเอ กสาร

ส่วนของนักเรียนและนักศึ กษ าที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย หากมีหลักฐานชัดเจนก็จะจ่ายเงินเยีย วย าให้เช่นกัน ขณะที่ผู้ประกอ บอาชีพอิสระ เช่น คนขับแท็กซี่ที่ระบบแจ้งว่าเป็นเกษตรกร หากมีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบขับขี่รถสาธารณะ ก็จะได้รับสิทธิด้วย

สำหรับผู้ที่ระบบแจ้งว่า โอ นเงินไม่สำเร็จ อาจจะเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิด บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน เลือ กรับโอนเงินผ่านพร้อ มเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อ มเพย์ เข้ามาแก้ไขข้อ มูลบัญชีแล้ว

แต่ใส่ข้อ มูลไม่ถูกต้อง ทางระบบได้แนะนำให้ผูกบัญชีพร้อ มเพย์กับเลขบัตรประชาชน สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ จากนั้นจะโอนเงินอีกครั้งในวันที่ 22 และ 29 เมษายนนี้