เช็ กสิ ท ธิ์เยีย ว ย าเกษ ตร ก ร กลุ่ ม 3 เช็ ก 8 ขั้ นตอ น ก่อ นรั บเ งิ นทีเดี ย ว 15,000

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ดของโ ค วิ ด-1 9

ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยมีบางกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้ว และยังมีอีกบางกลุ่มที่ยังรอคอยอยู่ล่าสุด  โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ได้รับผลกระทบจาก โ ค วิ ด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน

พ.ค.-ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาทโดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส.

ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย

ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 15-31 พ.ค.ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท

ไปแล้วจำนวน 7.1 ล้านราย จำนวนเงิน 35,500 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินได้อีก 579,400 ราย เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

ไม่พบบัญชีเงินฝากจำนวน 356,000 ราย

ส่งรายชื่อบัญชีผู้เ สี ยชี วิ ตคืนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทบทวนอีกครั้งจำนวน 132,000 ราย

เป็นข้าราชการจำนวน 91,400 รายขณะที่ รายชื่อและข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งมาให้ ธ.ก.ส.

จำนวน 7.68 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 จำนวน 6.85 ล้านราย กลุ่ม 2 จำนวน 828,000 ราย

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมอีก จำนวน 137,000 ราย อย่างไรก็ตาม

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่ยังไม่ได้รับเงินเยี ย ว ย า เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้ เป็นเกษตรกร ที่ยังไม่ได้

ทำการเพาะปลูก เพราะยังไม่ถึงช่วงเวลา มีประมาณ 1.3 แสนคน โดยมีแนวทางการขึ้นทะเบียนและ

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จนกระทั่งได้รับเงิน ดังนี้

1 เกษตรกร คาดว่าจะปลูกระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 กรอกแบบคำร้อง ทบก.01

และยื่นที่กล่องสำนักงานเกษตรอำเภอ ระหว่าง 1-15 พ.ค. 2563

2 ปิดกล่องรับแบบ ทบก.01 ในวันที่ 15 พ.ค. 2563 (เวลาราชการ)

3 รายงานจำนวนเกษตรกรแบบ ทบก.01 ในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 16 พ.ค. 2563

4 เกษตรกร แจ้งยืนยันหลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน ภายในวันที่ 16 พ.ค.-15 ก.ค. 2563

5 บันทึกข้อมูลในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 16 พ.ค.-15 ก.ค. 2563

6 ตรวจสอบจัดชุดติดประกาศและยืนยันในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 22 ก.ค. 2563

7 ส่งข้อมูล สศก./ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 ก.ค. 2563

8 ธ.ก.ส. จ่ายเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563

ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม

โครงการมาตรการเยี ย ว ย าเกษตรกร จากสถานการณ์โ ค วิ ด-1 9

ที่มา thairath