เก็ บเอ าไว้ ใช้ในย า มจำเป็ น 10 ข้ อสำคั ญเรื่ อ งใบขั บ ขี่

เก็ บเอ าไว้ ใช้ในย า มจำเป็ น 10 ข้ อสำคั ญเรื่ อ งใบขั บ ขี่

บนท้องถนนมีรถเยอะมาก ถนนหลายเส้นแทบจะมีรถวิ่งตลอด 24 ชั่วโมง

แล้วบนถนนก็มีความ เ สี่ ย งสูงมาก อุ บั ติ เ ห ตุเกิดขึ้นบ่อยสุดก็บนท้อง

ถนนนี่เอง ฉะนั้นแล้วในทุกครั้งที่ขับรถ ทุกครั้งที่เดินทางจะต้องเตรียมตัว

ให้ดี ทั้งรถ ทั้งคนเลย ในย ามเกิ ด เ ห ตุ คับ ขั น หากลืมอะไรไปสักอย่ า

งมันอาจจะติดขัด เช่น ลืมใบขับขี่ มาดูกันว่า 10 ข้อสำคัญเรื่องใบขับขี่ ที่

ทุกคนขับรถ คนมีรถจะต้องมีติดตัว

1 หากไม่มีใบขับขี่จะแก้อย่ างไร เมื่อมีเ ห ตุให้ต้องเรียกใช้ประกัน ใบ

ขับขี่นั้นจำเป็นมากในกรณีที่เมื่อเจ้าของประกันต้องซ่อมรถเอง นอกจาก

นั้นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้หากรถทำประกันภัยชั้น 1 เอาไว้เวลามีเ ห ตุ ประกัน

จะเป็นผู้จัดการแทนคุณทุกอย่ างเอง หากไม่มีใบขับขี่ประกันจะไม่ซ่อม

รถคุณ แต่ถ้ามีใบขับขี่ก็ซ่อมให้หมดทุกคัน หากต้องการเคลมแห้ง แบบมี

รอยขีดข่วน ก็ให้หาคนที่มีใบขับขี่แจ้งเคลมให้ก็ได้เช่นกัน

สำหรับรถที่มีประกันชั้น 2 และ 3 หากไม่มีใบขับขี่ประกันจะรับผิดชอบให้

หมดเลย แต่หากเป็นชั้น 2 แล้วรถห า ยหรือไ ฟ ไ ห ม้ จำเป็นจะต้องใช้ใบ

ขับขี่นะ ส่วนรถใครที่ทำประกันชั้น 2 หรือ 3 พลัสมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

ชั้น 1 แต่ต่างกันตรงที่ รถต้องมีคู่กรณีเป็นรถเท่านั้นประกันถึงจะรับผิด

ชอบ และรถก็ต้องมีป้ายทะเบียน มีเจ้าของด้วย

2 กา รเ ม า แล้วขับ ประกันจะไม่รับผิดชอบนะหาก เ ม าแล้วขับ แต่ว่าก็

ต้องดูว่า แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ เกินระดับไหม ซึ่ง 150 ขึ้นไป หากไม่เกิน

ประกันก็ยังคงจ่าย แต่ว่าจะผิด ก ฎ ห ม า ยเ ม า แล้วขับเสียค่าปรับไปนะ

ต่อให้มีหรือไม่มีหลักฐานการเจาะ เ ลื o ด ประกันก็ต้องจ่ายอยู่ดี

3 ตัวเลขทะเบียน เลขรถ สีรถ ภ า ษีขาด หากสิ่งเหล่านี้ไม่มีให้ยึดตาม

เลขถังรถเป็นหลัก หากเลขถังตรงกับเลขประกันต้องดำเนินการ แน่นอน

ว่าประกันต้องจ่าย ฉะนั้นเลขรถ ภ า ษ า อะไรเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบของประกันเลย

4 ถูกชนแล้วคู่กรณีห นีไป หากรถมีประกันชั้น 1 2 หรือ 3 หรือพลัส ถ้า

เป็นแบบนี้พย าย ามจำทะเบียนรถ คู่ ก ร ณีให้ได้ แล้วเตรียมเอกสาร ใบ

ขับขี่ให้พร้อม หากไม่มีก็หาคนที่มีใบขับขี่ไปแจ้งความที่ สน.แถวนั้น จาก

นั้นนำใบแจ้งความไปหาประกัน หากเป็นชั้น 1 จำทะเบียนไม่ได้ก็แจ้งว่า

ไปชนอะไรอย่ างอื่นไปเลย

5 หากเกิดเหตุแล้วยังหาฝ่ายผิดไม่ได้ จะต้องรีบตกลงแล้วถอยรถออก

จากถนนก่อน หากตกลงไม่ได้ให้เรียกตำรวจมาตัดสินโดยไม่ต้องรอ

ประกัน เพราะจะได้ไม่ต้องกีดขวางทางจราจร หากยังไม่ลงตัวก็ไปโรงพักเลย

6 เมื่อใบขับขี่โดนยึดให้แสดงใบสั่งต่อเจ้าหน้าที่ที่ขอตรวจแทน หรือ

แสดงใบสั่งกับประกันเลยว่าโดนยึดอยู่ ประกันก็จะได้รู้ว่าคุณคือผู้ที่เคยมี

ใบอนุญาตแล้วแต่มันหายไป ให้เอาตัวสำเนาอย่ างอื่นมาแสดงแทนได้

7 หากทำประกันชั้น 1 จะทำการเคลมสีรถ เปลี่ยนสีรถให้แจ้งกับประกัน

ได้เลย ประกันจะยึดหลักเกิดเ ห ตุ จริง ซ่อมจริง

8 การเคลมอะไหล่ก็ทำได้เหมือนกัน โดยการเอารถไปที่บ ริ ษั ท เพื่อ

ตกลงราคา แล้วก็เปลี่ยนได้เลย ส่วนประกันก็จะโอนค่าซ่อมคืนมาให้

9 ตัวรถช่วงล่างพัง ย า งมีปัญหา แม็กดุ้ง อุปกรณ์ตกแต่งเสียหาย หากมี

ประกันชั้น 1 ประกันก็ต้องจ่ายให้ หากมีใบขับขี่และของตกแต่งแพงให้

แสดงใบเสร็จราคาค่าของเอาไว้ให้กับทางประกันด้วย แต่อาจจะมีการ

คิดเบี้ยประกันเพิ่มเล็กน้อย แต่ได้ของคุณภาพดีกลับมาเหมือนเดิม

10 ในการเซ็นเอกสารสัญญาใด ๆ อย่ าลืมอ่านให้ดี ตรวจให้แน่ใจ เมื่อมี

ข้อสงสัยอะไรรีบถามถึงความถูกต้องทันที เพื่อให้เข้าใจทุกขั้นตอน ทุก

เงื่อนไขของเอกสารที่กำลังจะเซ็น

เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะลืมหรือยังไม่รู้ บางทีประกันเองก็ฉวยโอกาส

ไม่จ่ายให้เราเพราะความไม่รู้ทั้ง ๆ ที่ประกันต้องจ่าย ฉะนั้นแล้วอย่ า

ปล่อยให้ตนเองโดนเอาเปรียบจากใครได้เด็ดขาด คนที่มีรถ คนที่ขับรถ

บ่อย ๆ ควรอ่านและรู้เอาไว้เสมอ เวลาเกิด เ ห ตุ คั บ ขั น อะไรขึ้นมาจะได้

เอาความรู้เหล่านี้มาใช้ได้

ที่มา  108archeepparuay