อ โ ห สิ ก ร ร ม 3 ข้อ ชีวิตหลุดพ้นจากความบ ว ง ก ร ร มทั้งปวง

อ โ ห สิ ก ร ร ม 3 ข้อ ชีวิตหลุดพ้นจากความบ ว ง ก ร ร มทั้งปวง

หากชีวิตเราเจอแต่ความทุ ก ข์ใจ ทำอะไรก็เจอแต่คนไม่ดีสิ่งไม่ดี วันนี้เรามีบทความ อ โ ห สิ ก ร ร ม 3 ข้อ ชีวิตหลุดพ้นจากความบ ว ง ก ร ร มทั้งปวง อย ากให้อ่านให้จบแล้วคุณจะพบเจอแต่ความสุขตลอ ดชีวิต

อ โ ห สิ ก ร ร ม คือ ก ร ร มที่เลิกแล้วต่อกัน ไม่ส่ งผลแก่ผู้กระทำก ร ร มในภพชาติต่อๆ ไป

การขออ โ ห สิ ก ร ร ม คือ การขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริง

การให้อ โ ห สิ ก ร ร ม คือ การให้อภั ยต่อความผิดพลาดพลั้งที่ผู้อื่นกระทำต่อตน

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

‘การตัดก ร ร ม ก็คือ หยุดทำความชั่ วความบ า ป

การตัดเวร ก็คือ หยุดการพย าบาท อาฆาตจองเวรซึ่งกันและกัน คือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกัน รู้จักให้อภั ยกัน ผู้ทำผิด ก็ให้รู้จักคำว่า ขอโทษ ผู้ถูกขอโทษ ก็ควรรู้จักคำว่า ให้อภั ย อันนี้เป็นอุบายตัดก ร ร ม ตัดเวร’

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

‘อภั ยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ ยิ่งกว่าแก่ผู้รับ เช่นเดียวกับทานทั้งหล า ยเหมือนกัน คืออภั ยทานหรือ การให้อภั ยนี้ เมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใด จะยังจิตใจของผู้นั้นให้ผ่องใสพ้นจากการกลุ้มรุมบดบังของโทสะ’

ผลก ร ร ม จะเป็นอุปสรรคของชีวิต ทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ า ยๆ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมีแต่ล้มเหลวการอโหสิก ร ร ม สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง อำนาจของก ร ร มนั้นยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเก่งหรือใหญ่กว่าก ร ร ม โดยจะออ กผลแห่งก ร ร มต ามเวลาที่เหมาะสม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

ล้วนเป็นบ่วงก ร ร มที่มาจากเจ้าก ร ร มนายเ ว รหากมีการชดใช้ จึงจะหมดก ร ร ม นอ กจากนั้น อีกวิธีหนึ่งในการปลดก ร ร ม คือ การขออโหสิก ร ร ม ครูบาอาจารย์ท่านเมตต าแนะนำว่ามี 3 สิ่ง

ที่จะช่วยให้การขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ ว รได้ผลหยุดจองเ ว รอาฆาตสำหรับคนที่กำลังตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่เจริญ 3 สิ่งนี้ จะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

1 ขอพึ่งบุญผู้มีอำนาจ มีบุญมากกว่าเรื่องดวงจิตวิญญาณใน 3 โลกนี้ ไม่มีใครเกินพระพุทธองค์ ทำบุญก็แล้วอุทิศบุญก็แล้ว ขอขมา ขออ โ ห สิ ก ร ร มก็แล้ว เจ้าก ร ร มนายเ ว รยังไม่ปล่อย

2 ต้องยอมรับว่าเคยทำผิดและสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ทำไม่มีเจ้าห นี้คนไหนให้อภั ยลูกห นี้ที่ไม่ยอมรับผิดยิ่งถ้าเจอลูกห นี้ปากแข็งหัวหมอ รังแต่จะโ ก ร ธมากขึ้น หนักกว่าเดิม

3 ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการในจำนวนที่เขาพอใจด้วยเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เป็นดวงจิตวิญญาณนั้นเขาต้องการบุญกุศล ที่ทำให้เขามีความสุขขึ้น ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น การทำบุญ แผ่เมตต าอุทิศบุญให้ และขออโหสิก ร ร ม จะทำให้เราพ้นจากช่วงเวลาแย่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

เขายังไม่รับบุญที่อุทิศให้ ก็ขอให้อุทิศบุญแก่พระพุทธองค์ก่อนเพื่อเปิดทางบุญขอให้บุญบารมีขององค์ท่าน ช่วยให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รอโหสิก ร ร มแก่เรา จากนั้นจึงอุทิศให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ย

เพื่อบรรลุทุกผลก ร ร มที่ส่ งผลอยู่ และกำลังจะมาถึง เช่นนี้จึงพูดได้ว่า หากอโหสิก ร ร มถูกวิธี ย่อมเปลี่ยนชีวิตที่ย่ำแย่ ให้ดีขึ้นได้เป็นลำดับ

ขอขอบคุณ รอบยิ้ม, เสบียงบุญ เสบียงธรรม