อ ธิษ ฐานก่อนนอนพียง 3 นาที หลุ ดพ้นวิบากก ร ร ม เสริมสิริมงคล เงินทางไหลมาเทมา

อ ธิษ ฐานก่อนนอนพียง 3 นาที หลุ ดพ้นวิบากก ร ร ม เสริมสิริมงคล เงินทางไหลมาเทมา

การสวดมนต์ก่อนนอนคงเป็นกิจวัตรประจำของใครหล า ยๆ คน เพราะจะทำให้จิตใจเราสงบ นอนหลับสบาย ไ่มีสิ่งมากวนใจ และวันนี้เรมีบทความ อธิฐานก่อนนอนพียง 3 นาที หลุดพ้นวิบากก ร ร ม เสริมสิริมงคล เงินทางไหลมาเทมา เพียงแค่คุณปฏิบัติทุกวันคุณก็จะพบแต่ความสุขความเจริญ

บทสวดมนต์ ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนิยมใช้ภาษาบาลี ซึ่งหากแปลความหมายออ กมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำสวดบูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แทบทั้งสิ้น จึงเป็นอุบายในการเจริญสติอย่ างหนึ่ง ที่เรียก พุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ นั่นเอง

การสวดมนต์ทุกครั้ง จึงเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่า นโม ตสฺสะ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส แปลโดยรวมว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน สำหรับใครที่เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอน ซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคย

สอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของการตั้งจิตประมาณว่า ขณะที่เราหลับ ขออย่ าให้อกุศลทั้งหล า ย กามทั้งหล า ย ไหลไปต ามกระแสการรับของข้าพเจ้า

ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอน อย ากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3 นาที ทำติดต่อกัน 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และหลุดพ้นบ่วงก ร ร มของตัวเอง

วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอน

อธิษฐาน หน้าพระพุทธรูป หรือ สวดก่อนนอน ก็ได้

( นะโม 3 จบ )

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์

ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหล า ย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร มนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดต ามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอน คำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ ชอบที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาล ที่ผ่าน มาจน ถึงปัจจุบัน จงส่งผล ให้ข้าพเจ้า และ ครอบครัวตลอ ดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรค ใด ๆ โร คภั ยใดๆ ขอให้มล า ย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พ ระนิพพาน เทอญ หากมีผู้ใด เคยสร้างเวร สร้างก ร ร ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอน ความพย าบาท

ความอาฆ าต และ คำสา ปแช่ง ในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำ ส า ป แช่งของปวงชนของ

เจ้าก ร ร มนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำสวด ก่อนนอน ทุกคืน

เราควรตั้งใจ ให้อภั ย ทุกสิ่งทุกอย่ าง และ แก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่น ขึ้น มาอีก ความตั้งใจ อย่ างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ และ เราจะหลับไปอย่ าง เป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่น

แจ่มใส ขอจง ท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเรา ผูกเวร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พ แต่ ศั ต รู แต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตต า มองไปทางใด ก็เจอแต่ มิตรไมตรี

แนะนำสวด ก่อนนอนทุกคืน ตั้งจิต ก่อนที่จะ หลับนอน เราควรตั้งใจ ให้อภั ยทุกสิ่ง ทุกอย่ าง และ แก่ทุกคน แล้วอย่ าลืมที่จะแบ่งบุญ ให้แก่เพื่อนมุนษย์ เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านเอง

ขอบคุณ ธรรมะ, wikipedia.org