อโหสิก ร ร ม 3 ข้อ ชีวิตเป็นสุขขึ้น

อโหสิก ร ร ม 3 ข้อ ชีวิตเป็นสุขขึ้น

คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุ ก ข์มากมายมหาศาล ธรรมะ คำสอนของพ ระพุ ทธองค์ จึงสอนให้ทุ กชีวิตเข้าใจและ อยู่ร่วมกับทุ ก ข์ เมื่อละวางใจได้ก็จะทุ ก ข์น้อยจนรู้สึกๆ เฉยๆ กับทั้งทุ ก ข์และสุขที่ผ่านเข้ามา พ ระนักปฏิบัติ ครูบาท่านทั้งหล า ย ท่านเห็นถึงเหตุและผลตรงนี้ จึงอย ากตั ดจากกองทุ ก ข์ทั้งมวล ต้นเหตุแห่งทุ ก ข์คือ การตั ดไ ฟแต่ต้น นั่นคือ ไม่ต้องเกิดก็ไม่ทุ ก ข์อีก

โ กรธ โ ม โ ห อา ฆ าต มาดร้ ายใคร ก็อโหสิก ร ร มเขา ใครทำให้เจ็ บ ซ้ำ น้ำใจ เบียด เบียนชีวิตเราและคนที่เรารัก ก็ไม่คิดแก้แ ค้น เอาคืนความโ กรธ ไม่ใช่ โ ง่หรอ ก เพียงแต่ท่านทั้งหล า ยเหล่านั้น

ไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะต ามแก้แ ค้นเอาคืน เพื่อให้ได้ความสะ ใจเพียง ชั่ วครู่ แต่ต้องเวียนว่ายในวัฏจักรนั้นย าวนาน เกิดใหม่ก็ต้องเจอคนเหล่านั้นซ้ำๆ ไม่เขาชดใช้เรา เราก็ต้องชดใช้เขา

เวลาที่เราทุ ก ข์ ท่านทั้งหล า ยยังไม่เรียนรู้บทเรียนนั้นอีกหรือว่ามันทุ ก ข์ทรมาน เจ็ บป วดเพียงใด ยังอย ากเจอ อย ากเจ็ บ อย าก ทุ ร น ทุ ร าย ซ้ำๆ วนเวียนไม่จบสิ้ นอีกทำไม คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้ก ร ร มที่ทำ ทุ กเหตุในชีวิตไม่มีความบังเอิญ มีแต่ถูกกำหนดด้วยผลของก ร ร มที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้น

เมื่อบุญมาก บุญก็จะช่วยนำพาเราให้ห่างความทุ ก ข์ แต่เมื่อความทุ ก ข์ไล่หลังมาทัน เราต่างก็ต้องชดใช้ทุ กคน วางลงเถอะหนาใจที่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง

จะแบกให้หนักถือให้เหนื่อยอยู่ทำไม หนทางหลุดพ้น คือ ธรรมะ คำสอนของพร ะพุ ทธองค์อยู่ตรงหน้าแล้ว ถามตัวเองเถิดอย ากหลุดพ้นจากกองทุ ก ข์ที่เราขุ ด ฝั ง ตัวเองไหม

ผลก ร ร ม จะเป็นอุปสรรคของชีวิต ทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ า ยๆ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมีแต่ล้มเหลวการอโหสิก ร ร ม สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง อำนาจของก ร ร มนั้นยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเก่งหรือใหญ่กว่าก ร ร ม

โดยจะออ กผลแห่งก ร ร มต ามเวลาที่เหมาะสม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นบ่วงก ร ร มที่มาจากเจ้าก ร ร มนายเ ว รหากมีการชดใช้

จึงจะหมดก ร ร ม นอ กจากนั้น อีกวิธีหนึ่งในการปลดก ร ร ม คือ

การขออโหสิก ร ร ม ครูบาอาจารย์ท่านเมตต าแนะนำว่ามี 3 สิ่ง ที่จะช่วยให้การขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ได้ผลหยุดจองเ ว รอาฆาตสำหรับคนที่กำลังตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่เจริญ 3 สิ่งนี้ จะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

1 ต้องยอมรับว่าเคยทำผิดและสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ทำไม่มีเจ้าหนี้คนไหนให้อภั ยลูกหนี้ที่ไม่ยอมรับผิดยิ่งถ้าเจอลูกหนี้ปากแข็งหัวหมอ รังแต่จะโ ก ร ธมากขึ้น หนักกว่าเดิม

2 ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการในจำนวนที่เขาพอใจด้วยเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เป็นดวงจิตวิญญาณนั้นเขาต้องการบุญกุศล ที่ทำให้เขามีความสุขขึ้น

ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น การทำบุญ แผ่เมตต าอุทิศบุญให้ และขออโหสิก ร ร ม จะทำให้เราพ้นจากช่วงเวลาแย่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

3 ขอพึ่งบุญผู้มีอำนาจ มีบุญมากกว่าเรื่องดวงจิตวิญญาณใน 3 โลกนี้ ไม่มีใครเกินพระพุทธองค์ ทำบุญก็แล้วอุทิศบุญก็แล้ว ขอขมา ขออโหสิก ร ร มก็แล้ว เจ้าก ร ร มนายเ ว รยังไม่ปล่อย

เขายังไม่รับบุญที่อุทิศให้ ก็ขอให้อุทิศบุญแก่พระพุทธองค์ก่อนเพื่อเปิดทางบุญขอให้บุญบารมีขององค์ท่าน ช่วยให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รอโหสิก ร ร มแก่เรา จากนั้นจึงอุทิศให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ย

เพื่อบรรลุทุกผลก ร ร มที่ส่งผลอยู่ และกำลังจะมาถึง เช่นนี้จึงพูดได้ว่า หากอโหสิก ร ร มถูกวิธี ย่อมเปลี่ยนชีวิตที่ย่ำแย่ ให้ดีขึ้นได้เป็นลำดับ

ขอขอบคุณที่มา read555