อานิส งส์ บุญใหญ่ ของการ บ ว ชชี พ ร า หมณ์

อานิส งส์ บุญใหญ่ ของการ บ ว ชชี พ ร า หมณ์

การบ ว ชแล้วคือการละทิ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ต ามคร รลองแห่งมร รคเพื่อเป็นการง่ายเพื่อเป็นการสะดวกเป็นทางอันป ลอ ดโปร่งแก่การบร รลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์คือความบริสุ ทธิ์ หลุดพ้นปราศจากมิลทินหมดจดจากความเศร้าหมอง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

ในพระพุทธศาสนาเรียกการบ ว ชว่าการอุปสมบทแต่เดิมนั้นการบ ว ชเรียกว่าบร รพชาปัจจุบันคำว่าบร รพชาใช้กับการบ ว ชสามเณรในขณะที่อุปสมบทใช้กับการบ ว ช

พระภิกษุการบ ว ชโดยนัยแล้วคือการละทิ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ต ามคร รลองแห่งมร รคเพื่อเป็นการง่ายเพื่อเป็นการสะดวกเป็นทางอันปล อ ดโปร่ง

แก่การบร รลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นปราศจากมิลทินหมดจดจากความเศร้าหมอง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

ในสมัยพุทธกาลการบ ว ชมี 8 อย่างได้แก่

เอหิภิกขุอุปสัมปทา

เป็นการบ ว ชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เองด้วยการตรัสว่าเอหิภิกขุแปลว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรก และพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบ ว ชด้วยวิ ธีนี้

ติสรณคมนูปสัมปทาเป็นการบ ว ชโดยให้ผู้ขอบ ว ชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่าขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสามครั้งปัจจุบันวิ ธีนี้ใช้ในการบร รพชาสามเณร

ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา

เป็นการบ ว ชโดยให้คณะสงฆ์ประชุมกันในอุโบสถโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งแจ้งว่ามีผู้ขอบ ว ชเมื่อประกาศครบสี่ครั้งไม่มีพระรูปใดคัดค้านถือว่าผู้ขอบ ว ชได้รับการยอมรับให้เป็นพระภิกษุ

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา

เป็นการบ ว ชโดยที่พระพุทธเจ้าประทานครุธร รม8ประการแก่พระนางมหาปชาบดี และสตรีชาวสากยะ500คนเมื่อพวกนางยอมรับครุธร รมก็ได้รับสถานะเป็นภิกษุณ

อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา

เป็นการบ ว ชภิกษุณีโดยให้รับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนครั้งหนึ่ง และจึงรับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์อีกครั้งเมื่อผ่านการอุปสมบททั้งสองครั้งแล้วจึงเป็นภิกษุณี

โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา

เป็นการบ ว ชโดยพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พระมหากัสสปะเมื่อท่านรับโอวาทแล้วก็เป็นพระภิกษุ

ปัญหาพย ากรณูปสัมปทา

เป็นการบ ว ชโดยพระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาของสามเณรโสปาก

ทูเตนอุปสัมปทา

เป็นการบ ว ชโดยพระพุทธเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์ไปบ ว ชหญิงโสเภณีชื่ออัฑฒกาสี

การบ ว ชพระบ ว ชชีพราหมณ์ถือเป็นการบ ว ชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญหรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้ากร รมนายเวรซึ่งนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหล า ยอย่างดังต่อไปนี้

หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองได้ลาภยศสร รเสริญต ามปรารถนา

เจ้ากร รมนายเวรจะอโหสิกร รมหนี้กร รมในอดีตจะคลี่คล า ย

สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาแจ่มใสปัญหาชีวิตคลี่คล า ย

เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป

สิ่งศัก ดิ์สิ ท ธิ์คุ้มครองโ พ ยภั ยอัน ต ร า ยผ่อนหนักเป็นเบา

จิตใจสงบปล่อยวางได้ง่ายมองเห็นสัจธร รมแห่งชีวิต

เป็นที่รักที่เมตต ามหานิยมของมวลมนุษ ย์มวลสั ต ว์ และเหล่าเท วดา

ทำมาค้าขึ้นไม่อับจนการเงินไม่ขา ดสายไม่ข า ดมือ

โ ร คภั ยของตนเองของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบาง และรั ก ษ าหาย

ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บ ว ชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างส่วนคนที่ส่งเสริมให้บุคคลใดได้บ ว ชสนับสนุนส่งเสริมโดยไม่มีจิตที่บังคับใดๆในที่นี่อาจจะเป็นพ่อแม่

การให้คนได้บ ว ชก็จะได้อานิสงส์ผลบุญเหล่านี้ต ามไปด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเ สี ยแต่วันนี้

เพราะเมื่อท่านล่ว งลั บท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิดหากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรงกร รมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉานภพเปรตภพสั ต ว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยม

ทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นท รั พ ย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเ สี ยแต่วันนี้ด้วยเทอญ