ออ มสิน ลดดอ กเบี้ยเงินกู้

ออ มสิน ลดดอ กเบี้ยเงินกู้

ข่ า วดีลูกห นี้ ออมสิน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออ มสิน เปิดเผยว่า ด้วยภารกิจหลักของธนาคารออ มสินในการเป็นกลไกส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศต ามนโยบายรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์และสอ ดคล้องกับทิศทางดอ กเบี้ยนโยบายต ามประกาศของคณะกร รมการนโยบายการเงิน (กนง.)

รวมถึงมุ่งให้ความสำคัญต่อสภาวะการดำรงชีพในการช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าและประชาชน ธนาคารฯ จึงได้ปรับลดอัตราดอ กเบี้ยเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยอัตราดอ กเบี้ยเงินกู้ปรับลด 0.125-0.25% ได้แก่ อัตราดอ กเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา หรือ MLR (Minimum Lending Rate) ปรับลดลงจาก 6.275% เป็น 6.150% (ปรับลด 0.125%) อัตราดอ กเบี้ยเงินกู้ขั้ นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ปรับลดลงจาก 6.245% เป็น 5.995% (ปรับลด 0.25%) และอัตราดอ กเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อ ยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ปรับลดลงจาก 6.370% เป็น 6.245% (ปรับลด 0.125%)

สำหรับดอ กเบี้ยเงินฝากไม่มีการปรับลดแต่อย่างใด โดยธนาคารออ มสินในฐานะสถาบันการเงินเพื่อ การออ ม ยังคงส่งเสริมภาคการออ มต่อเนื่องต่อไป หรือภายหลังจากการประชุมครั้งต่อไปของ กนง. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ซึ่งธนาคารจะมีการพิจารณาทบทวนการปรับอั ต ร าดอ กเบี้ยอีกครั้ง

ทั้งนี้ การปรับลดดอ กเบี้ยเงินกู้ และยังคงอัตราดอ กเบี้ยเงินฝาก นั้น ธนาคารฯ ยังต้องแบกรับต้นทุนในส่วนนี้อ ยู่ แต่ขณะนี้อ ยู่ระหว่างการขอลดการนำเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIF)

เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนให้ลดการนำเงินสมทบกองทุนเพื่อ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ซึ่งการได้ลดเงินสมทบเข้ากองทุนฯ (SFIF) จะสามารถนำมาชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ จึงหวังว่าจะได้รับการผ่อนปรนในระยะอันใกล้นี้เช่นกัน

ปัจจัยการ แ พ ร่ ระบ า ด มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลต่อความเป็นอ ยู่ของประชาชน ธนาคารออ มสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับลดดอ กเบี้ยในครั้งนี้จะช่วยบร รเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ ได้ไม่มากก็น้อ ย ผู้อำนวยการธนาคารออ มสิน กล่าว