อย่ าลืมส ว ดก่อนนอน วันละ 1 นาที ค าถ าบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง

อย่ าลืมส ว ดก่อนนอน วันละ 1 นาที ค าถ าบูชาพ่อแม่ ทำทุกวันชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง

การส ว ดคาถาบูชาพ่อแม่ก่อนนอนทุกวัน เป็นอีกสิ่งที่ทำให้ชีวิตลูกทุกคนเจริญรุ่งเรือง ร่ำร ว ย เงินทอง นำพาชีวิตเราพบแต่ความสงบสุขทั้งทางกายและทางใจ และหากใครต้องการคาถาบูชาพ่อแม่ วันนี้เรามีบทสวดคาทถาบูชาพ่อแม่มาให้คุณได้อ่าน นำไปปฏิบัติทุกคนอื่น ก่อนนอนทุกคนอย่ าลืมสวดคาถาก่อนนอนะคะ

บุญคุณพ่อแม่ อย่ าได้ลืม บุญคุณพ่อแม่ทางธรรม ให้จดจำ คุณอันยิ่งใหญ่ บุญอันยิ่งใหญ่ ตอบแทนบุญคุณท่าน น้อมจิตน้อมใจด้วยเศียรเกล้าเทิดทูนบูชา ธรรมะโดย หลวงต ามหาบัว ญาณสัมปันโน

การใช้ห นี้บิดามารดามีสองระดับคือ ระดับพื้นฐาน ได้แก่การทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด คือ เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูท่านตอบ ช่วยทำการงานของท่าน ดำรงวงศ์สกุล ประพฤติให้อยู่ในศีลธรรมเหมาะสมแก่การสืบทอ ดใน มรดก

และเมื่อท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็ต้องทำบุญอุทิศบุญให้แก่ท่าน แต่การคิดเลี้ยงดูให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจนับเป็นการใช้ห นี้แค่ ‘ครึ่งเดียว’ หากจะตอบแทนอย่ างสมน้ำสมเนื้อนั้นในระดับสูงสุดต้องมีโอ กาสด้วย โอ กาสที่ว่านั้นคือให้โอ กาสพ่อและแม่ที่ยังไม่มีที่พึ่งให้ตนเองได้มีที่พึ่งในทางจิตใจ

ที่พึ่งในทางจิตใจได้แก่ความรู้ความศรัทธาในเรื่องก ร ร มและการให้ผลก ร ร ม หากท่านยังไม่มีความตั้งมั่นในทาน ยังไม่มีความตั้งมั่นในศีล แล้วผู้เป็นลูกสามารถโน้มน้าว ชักชวนให้พวกท่าน มาศรัทธาก ร ร มได้ ฝึกให้ทาน จนรู้สึกว่าหากไม่ให้แล้วเหมือนข า ดอะไรไปในชีวิต

ฝึกถือศีลจนประพฤติผิดแล้วรู้สึกผิดรุนแรง นั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเราได้ตอบแทนคุณท่านอย่ างสมน้ำสมเนื้อ ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะก ร ร มดี คือ ‘ที่พึ่งที่แท้จริง’ เมื่อเราสามารถทำให้พ่อแม่ได้ศรัทธากฎแห่งก ร ร มวิบาก ตั้งมั่นในทาน ตั้งมั่นในศีล ก็เท่ากับเราได้ตอบแทนเ ลื อ ดเนื้อก้อนนี้เป็นอัตภาพดีๆในการสร้างก ร ร มครั้งต่อๆไปของพ่อแม่นั่นเอง

ในครั้งพุทธกาล มีพระสาวกรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูและหาวิธีใช้ห นี้บุญคุณบิดามารดาได้ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือ พระสารีบุตร ท่านสารีบุตรนั้นเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยปัญญารองจากพระพุทธเจ้า

สั่งสอนอบรมให้ผู้คนกล า ยเป็นพระอรหันต์มาแล้วนับไม่ถ้วน แต่มีอยู่คนๆ หนึ่งที่ท่านยังไม่ได้สอนให้ หากไม่ได้สอนคนๆ นี้ให้เข้าถึงธรรมท่านก็จะยังนิพพานไม่ได้ คนๆ นั้นก็คือ โยมแม่นั่นเอง วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะนิพพานก็ได้กราบทูลลาพระพุทธองค์เพื่อ กลับบ้านเกิด

เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วจึงออ กเดินทางด้วยร่างกายที่ถูกรุมเร้าด้วยพิ ษไข้และบากบั่น มาพบหน้ากับโยมแม่ได้ คืนนั้นพระสารีบุตรได้แสดงธรรมสั้นๆ บทหนึ่งให้โยมแม่ได้ฟังจนพระนางได้ดวงต าเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน

เมื่อท่านได้ชำระห นี้อันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว รุ่งเช้าก็ได้เข้านิพพานอย่ างสงบ ธรรมชาติพิเศษของการใช้ห นี้บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่ง คือยิ่งห นี้สูงแล้วเราได้ใช้คืนพ่อแม่อย่ างสมน้ำสมเนื้อ

เราจะได้คะแนนบวกมหาศาล น้ำหนักของก ร ร มดีที่เราได้ทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต่ำ แม้ชาติปัจจุบันถูกก ร ร มเก่าร้ า ยๆ เล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือ ผ่อนหนักให้เป็นเบาต ามสมควร

เรื่องน่าเศร้าคือ ก ร ร มบางอย่ างอาจจะปิดบังไม่ให้เราเองเห็นช่วงเวลาที่แม่ได้รับความลำบากตั้งท้องเรามา ท่านไม่เคยเปิดเผยให้เห็นช่วงนาทีวิกฤตที่ต้องทุ ก ข์สาหัสกับการเบ่งคลอ ดเราออ กมา

กับทั้งไม่ให้เราได้รับรู้ว่าพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงเรามาอย่ างไร ด้วยเหตุนี้ จึงมักทำให้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนจึงมองเห็นแค่บุญคุณของคนภายนอ กก่อน อย่ างครูบาอาจารย์ บุญคุณของญาติ บุญคุณของเพื่อน

และบุญคุณของใครต่อใครอื่นๆ ในโลกที่ทุ่มเทเวลาช่วยเหลือเรา และเราก็เผลออาจตัดสินว่าน้ำหนักของบุญคุณคงจะพอๆ กันกับที่พ่อแม่ช่วยเหลือเรามา

และที่สำคัญหากเราไม่ได้ตอบแทนพ่อแม่เลย ลูกของเราเองนั้นแลจะเป็นผู้ทำหน้าที่ทวงคืนแทน คือ ก ร ร มของเราเองจะไปดึงดูดเอาโอปปาติกะพวกที่จะมาเป็นลูกล้างลูกผลาญ และไม่สำนึกบุญคุณมาเกิดเป็นลูก

และหากเรายังไม่มีลูกก็จะต้องทบห นี้ไปถึงชาติถัดไป ในทางกลับกัน หากเรามีลูกอยู่แล้วไม่รับผิดชอบดูแลลูกเมียให้ดี มันอาจหมายถึงการเลื่อนเวลาชดใช้ห นี้เก่าก็ได้ ต้องแยกให้ออ กว่าลูกอาจติดห นี้ชีวิตเราก็จริง

แต่เราเองก็อาจเคยติดห นี้เขาไว้ก่อนหากเขามาทวงห นี้คืนแล้วไม่ใช้ ชาติต่อไปเราก็มีสิทธิ์สูงที่จะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ข า ดความรับผิดชอบ เลี้ยงดูแบบทิ้งๆขว้างๆ หรือฝากคนอื่นเลี้ยงจนคุณว้าเหว่และมีปัญหาตั้งแต่เล็ก

1 มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง ( กราบ 1 ครั้ง )

2 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอ กมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณต า คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า

3 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ กราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตต าการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ ก ข์ ระทมสักเพียงใด

ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รั ก ษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

10 วิ ธีใช้ห นี้พ่อแม่ ( โดย หลวงพ่อจรัญ )

1 ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้ว

ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญก ร ร มฐาน แล้วอุทิศส่วนกุศลไป การทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ ฯ

2 จงสร้างความดีให้กับตัวเอง

และนี่ก็เป็นการใช้ห นี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำ เ ลื อ ด น้ำ เ ห ลื อ ง อยู่ในตัวแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน จะไปแสวงหาแม่ที่ไหน

บางคน รั ง เ กี ย จ แม่ ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งาม พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลาน รั ง เ กี ย จ จึงเป็นกงก ร ร มกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก ฯ

3 ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลาน

อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับ ฆ่ า หรอ ก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เ จ๊ ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือ ถอนคำพูด ไปขอสมาลาโทษเสีย แล้วมาเจริญก ร ร มฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรรคผลเกิดแน่ ฯ

4 ผู้ใดก็ต าม ที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่

ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีศรีสุข ส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่าน ก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิก ร ร ม ล้างเท้าให้ท่านด้วย เป็นการขอขมาลาโทษ ฯ

5 คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่

คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งก ร ร มฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร? ถ้าไม่ขออโหสิก ร ร ม ฯ ขออโหสิก ร ร ม ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ คิดไม่ดีกับพี่ๆ น้องๆ จะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอ กมะลิโรย

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโทษทัณฑ์ใด ความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่ า คุณต าคุณย าย คุณพี่คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ

นี่แหละท่านทั้งหล า ยเอ๋ย เป็นห นี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย ยังจะไปทวงนาทวงไร่ ทวงตึก มาเป็นของเราอีกหรือ ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้ เป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลกมนุษย์ไปทวงห นี้พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว ( ให้ชีวิต ให้…ให้… ให้…ฯลฯ ) เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีห นี้ติดค้าง รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น ฯ

ห นี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณ นั่นคือห นี้บุญคุณของบิดามารดา ตัวอย่ าง ‘หนามแหลมใคร เ สี้ ย ม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง’

เด็กประถม ๔ พ่อ เ ม า เ ห ล้ า เ ม า กั ญ ช า เล่น ก า ร พ นั น แม่เล่นห ว ย ปัจจุบันเป็นดอ กเตอร์อยู่อเมริกา หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้ บอ กวันเกิด

หนูซื้อขน ม ๒ ห่อ เรียกพ่อแม่มานั่งคู่กัน แล้วกราบนะลูกนะ แล้วก็บอ กพ่อแม่ว่า ความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอ ด้วยกาย วาจา ใจ

ที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิก ร ร มให้ แล้วล้างเท้าให้พ่อแม่ ลูกไม่มีสต างค์ ลูกซื้อขน มมา ๒ ห่อ ให้แม่ก่อน ๑ ห่อ เพราะอุ้มท้องมา

แล้วจึงให้พ่ออีก ๑ ห่อ ลูกขอปฏิญาณตนว่า ลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ แล้วจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง พ่อฟังแล้วน้ำต าร่วง ส ร่ า ง เ ม า ส่วนแม่ก็ ร้ อ ง ไ ห้ เลย พ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิก อ บ า ย มุ ข ทั้งหมด

6 บางคนลืมพ่อลืมแม่

อย่ าลืมนะการ เ ถี ย ง พ่อเถียงแม่ไม่ดี ขอบิณฑบาต สอนลูกหลานอย่ าเถียงพ่อเถียงแม่ อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ ไม่อย่ างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่ างไร ก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ ฯ

7 ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็น มงคลนาม

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อย่ างหลวงพ่อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้ หมอดูบอ กเป็นกาลกิณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี ฯ

8 ลูกหลานโปรดจำไว้

เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรย าแล้ว อย่ าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิดของลูกหลาน อย่ าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ ากิน เ ห ล้ า เข้าโฮเต็ล ฯ

9 ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย คนเรามี ๒ ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องย าก ของชั่ วมันง่าย หลั่งไหลไปต ามที่ต่ำ นี่บอ กสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเสียก่อน

กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่ างเรียนจบครู สวดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ทำงานธนาคารก็ได้ บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบทั้งสมัครหล า ยแห่งไม่เคยเรียกเลย อ า ต ม า ให้นั่งก ร ร มฐาน พอ ๗ วันผ่านไปพวกมาต ามให้เข้าไปทำงานแล้ว ฯ

10 ของดี ของ ปู่ ย่ า ต า – ย าย อย่ าไปทำล า ยเลย

ของพ่อแม่อย่ าไปทำล า ยนะ หนีได้แน่นอน โยมมีก ร ร มฐาน มีท รั พ ย์ มีชื่อเสียง ความรัก บูชาท รั พ ย์ บูชาชื่อเสียง ความรักของพ่อแม่ได้ เงินจะไหลนองทองจะไหลมาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน อย่ าไปทำล า ยเสีย ถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่ าเอาไปทิ้งขว้าง ฯ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ขอบคุณ verrysmilejung, พลังจิต, trueplookpanya