อธิฐานก่อนนอ นทุกคืน 5 นาที ชีวิตไม่มีต กต่ำ เจริญรุ่งเรือง

อธิฐานก่อนนอ นทุกคืน 5 นาที ชีวิตไม่มีต กต่ำ เจริญรุ่งเรือง

วิถีชาวบุญเราชอบการทำบุญและยังชอบสวน มนต์ก่อนนอนกันเป็นประจำ แต่ก็ยังเจอกับอุปสรรคของชีวิตเป็นประจำ วันนี้เราเลยมีบทความมาแนะนำ อธิฐานก่อนนอนทุกคืน 5 นาที ชีวิตไม่มีตกต่ำ เจริญรุ่งเรือง อย ากให้อ่านให้จบแล้วคุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอ ดกาลอย่ างแน่นอน

บทสวดมนต์ ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนิยมใช้ภาษาบาลี ซึ่งหากแปลความหมายออ กมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำสวดบูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แทบทั้งสิ้น จึงเป็นอุบายในการเจริญสติอย่ างหนึ่ง

ที่เรียก พุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ นั่นเอง การสวดมนต์ทุกครั้ง จึงเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่า ‘นโม ตสฺสะ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส’ แปลโดยรวมว่า ‘ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น’

อานิสงส์ของการสวดมนต์

ทำให้มีปัญญา

ทำให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้

ทำให้จิตไม่เศร้าหมอง มีสุขคติเป็นที่ไป

เป็นการเผยแผ่ และสืบทอ ดพระพุทธศาสนา

หากรู้สึกชีวิตตกต่ำให้อธิษฐานแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็นผลรับรองอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้

น ะโม 3 จ บ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดาและมารด า ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรร มนายเว ร

จะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ ดต ามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอน คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ ผ่ าน มาจนถึงปัจจุบันจงส่ งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจน บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุวรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณธนสา ร สมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆขอให้มล า ย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญหากมีผู้ใดเคยสร้างเว ร สร้างกรร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชา ติ ใดภพใดก็ต ามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรร มให้ขอถอน ความ พย า บ าท ความอ า ฆ าต

และคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ ง ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้ อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่ างและแ ก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้น มาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ทำให้ใจของเราสงบ

และเราจะหลับไปอย่ างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่าเมื่อใดใจของเรา
ผู ก เ ว ร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตต า มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ขอขอบคุณ ฉันยังไหว, th.wikipedia.org/wiki