อธิฐานก่อนนอนเพียง 5 นาที เพิ่มสิริมงคล ชีวิตไม่ตกต่ำ เห็นผลแน่นอน

อธิฐานก่อนนอนเพียง 5 นาที เพิ่มสิริมงคล ชีวิตไม่ตกต่ำ เห็นผลแน่นอน

การสวด มนต์ก่อนนอนทุกวันจะทำให้จิตใจเราสงบ ร่มเย็น เป็นสุข ลดความเครียดจากเรื่องราวต่าง ๆที่เราผ่าน มาทั้งได้ หรือคนโบราณเชื่อกันว่าอาจจะไม่นอนหลับฝันร้าย แล้วเราจะสวดบทไหนดีนั้น วันนี้เรามีบทสวดมนต์มาแนะนำ เป็นบทสวดมนต์สั้นๆ เพียง 5 นาที ก็สามารถทำให้เพื่อนๆ ใจจิตสงบลงได้

การสวดมนต์ก่อนนอน จะช่วยให้จิตใจของเราสงบ เราจะได้รับการผ่อนคล า ยความเครียด จากการที่เราใช้ธรรมะ เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เราจะได้มีเวลาทบทวนเรื่องราวระหว่างวัน ว่าเราทำผิดพลาดอะไรไปบ้าง และจะหาทางออ กได้อย่างไร สติมา ปัญญาเกิด แล้วเราจะรู้สึกสบายใจ โล่งใจ

เพราะเราหาทางแก้ไขปัญหาชวนป ว ดหัวได้ จะส่งผลให้เราสบายใจ นอนหลับอย่างมีความสุข ตื่นเช้ามาก็รู้สึกไม่กังวล การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อน มนุษย์

หรือสรรพสั ต ว์ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือ การเรียนได้อย่างมีความสุข

ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอนพระพุทธเจ้า เคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอนประมาณว่าขณะที่หลับขออย่ าให้อกุศลทั้งหล า ย กามทั้งหล า ยไหลไปต ามการหลับของข้าพเจ้าวันนี้เราขอนำเสนอวิ ธีการอธิษฐานก่อนนอน

ขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาทีสวดก่อนนอนเพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงก ร ร มตัวเองการอธิษฐานก่อนนอนอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

ใครเคยได้ฟังธรรมแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอนพระพุทธเจ้า เคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอนประมาณว่าขณะที่หลับขออย่ าให้อกุศลทั้งหล า ย

กามทั้งหล า ยไหลไปต ามการหลับของข้าพเจ้าวันนี้เราขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอนขอให้ท่านสละเวลาแค่วันละ 5 นาทีสวดก่อนนอนเพื่อเป็นศิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นบ่วงก ร ร มตัวเองการอธิษฐานก่อนนอนอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

อธิษฐานหน้า พ ร ะ พุ ท ธ รูป หรือ ส ว ด ก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง

ล่วงเกิน บิดาและ มา ร ด า ครูบาอาจารย์พ ร ะ พุ ท ธ พ ร ะ ธร ร ม  พ ร ะ อรหันต์ ทุ ก พร ะ องค์  พ ร ะ อริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มี พ ร ะ คุณ

และท่านเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร จะด้วย ก า ยวา จ า ใ จ ก็ ดี ขอได้โปรด อโหสิก ร ร ม แ ก่ ข้าพเจ้าด้วย

ห า กข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัว ติ ด ต าม ม าข อ อนุญาตมีคู่ มีคร อ บครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ข อ ถ อ น

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะ ติ ด ต ามคู่ในอ ดีต

ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิ สระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพ ฤติตนในทา งที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้า

และครอบครัวตลอ ดจน บริว ารที่เกี่ยว ข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติ อุปสรรคใดๆ

โ ร ค ภั ยใดๆ ขอให้ ม ล า ย สิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ ลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตร าบเ ข้าสู่ พ ร ะ นิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร

สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ต าม

ข้าพ เจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ า ท ความอ า ฆ าต

และคำส า ป แ ช่งใน ทุ ก ชาติ ทุ ก ภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ สา ป แ ช่ งของปวงชนของ เจ้ากร ร ม น าย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอน ทุ ก คืน เราควรตั้งใจให้ อ ภั ย ทุ ก สิ่ง ทุ ก อ ย่ า ง และ แ ก่ ทุ ก คน ทำเสมื อ นหนึ่งว่า

เราจะไม่ตื่นขึ้น มาอีก ความตั้งใจ อ ย่ า ง นี้ ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไป อ ย่ า งเป็นสุข ตื่น ขึ้นพร้ อมด้วยความสดชื่น แจ่ มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่า

เมื่อใดใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รู แต่เมื่อใดใจของเร ามีเม ตต า มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ขอบคุณ bangpunsara