ห ยิ บจับเป็นติ ดขั ด จุ ด ธู ป16 ด อก ปั กไว้โล่งแจ้ง บอก16ชั้ นฟ้ า15ชั้นดิ นทางส ว่า ง

ห ยิ บจับเป็นติ ดขั ด จุ ด ธู ป16 ด อก ปั กไว้โล่งแจ้ง บอก16ชั้ นฟ้ า15ชั้นดิ นทางส ว่า ง

เรียกได้ว่าบ้านเมืองเราในตอนนี้ย้ำแย่ไปทุกวัน ใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตใน

ตอนนี้พบเจอแต่อุปสรรค ทำมาหากินไม่ขึ้นในส่วนนี้อาจเข้าใจได้ว่าอยู่

ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำวันนี้เรามีแนวทางความเชื่อที่ทำแล้วเชื่อ

กันว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมาให้ทุกคนได้ลองนำไปทำตามกันดู

วิธีการคือ ให้ทำการจุดธูป 16 ดอก โดยห้ามใช้ปากเป่าให้ใช้มือพัด แล้ว

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์ สัมมาสัม

พุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นาคราช บิดามารดา

ทุกภพทุกชาติ และเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราประจำตัว รวม

ถึงโครงมหาเทพทุกพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา

15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 พระภูมิ รวมถึงพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่

ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ เจ้าที่เจ้าเรือน เจ้าก ร ร มนายเวร เจ้าบุญ

คุณนาย ผีบ้านผีเรือน ทุกสิ่งทุกอย่างทุกภพทุกชาติ ที่ตัวข้าพเจ้าเคย

ผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีต ให้มารับรู้รับฟัง คำขอขมา คำขอถอนคำที่มีต่อ

กัน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยคำว่า

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกาย

ก ร ร มจีก ร ร มและมโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี

ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ

เจ้าก ร ร มมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะตาของข้าพเจ้าทั้ง

หลาย โปรดอโหสิ ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จอง

เวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาบที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือ

คำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่าน

ทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย

ขออนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง

องค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่

ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทาง

ธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น

ไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็น

เศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรม

อยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์ทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่พญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มี

คาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก และภัยพิบัติทั้งปวง

เรียบเรียงโดย : Postsod