หมั่นกรวดให้เทวดาประจำตัวด้วยน้ำสะอาดแค่ 1 แก้ว ให้ชีวิตร่มเย็นขึ้น

หมั่นกรวดให้เทวดาประจำตัวด้วยน้ำสะอาดแค่ 1 แก้ว ให้ชีวิตร่มเย็นขึ้น

การกรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้

การเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทาน การใส่บาตรในตอนเช้า เป็นสิ่งหนึ่ งที่หล า ยๆท่านพึงปฏิบัติทำกัน มานาน เป็นวิธีการทำความดี การสะสมบุญบารมีให้กับตัวเราเอง ซึ่งในวันนี้เราได้นำ

บทสวดสำหรับการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตนเอง เชื่อว่าหล า ยๆคนจะยังคงไม่เคยได้ทำ ให้ทุกท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด จากนั้นนำจรดระหว่างคิ้วจากนั้นให้ตั้งใจ ตั้งสมาธิ กล่าวคำอธิษฐานจิตดังด้านล่างนี้

คำกล่าว

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข ( ให้ตัวเรานั้นเริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา

โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า กล่าวชื่อ….สกุล…. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง

ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ ( เรื่องที่ประสบปั ญ ห า ) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ

– สำหรับวิธีการกรวดน้ำลงบนพื้นดินผลบุญกุศลจะส่งได้ถึงเร็วกว่าวิธีการกรวดน้ำแบบแห้ง คือ การอธิษฐานจิต หากไม่สะดวกก็สามารถกรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงที่ดินโคลนใต้ต้นไม้ใหญ่

– ในระหว่างที่ตัวเรานั้นท่องคำกรวดน้ำอยู่ ให้เราทำการเทน้ำลงบนดินหรือลงบนภาชนะตลอ ดจนจบคำกรวดน้ำ

– ไม่ว่าน้ำในแก้วจะเหลือมากน้อยแค่ไหน ให้เราเทให้หมดพร้อมกับคำพูดคำสุดท้ายที่จบลงโดยไม่ให้น้ำหลงเหลืออยู่ในแก้ว