ส ว ดมน ต์ก่อนนอนวันละ 10 นาที ไม่ต้อง พึ่งโชค ด ว ง เทวดารักนำพาทรั พย์มา

ส ว ดมน ต์ก่อนนอนวันละ 10 นาที ไม่ต้อง พึ่งโชค ด ว ง เทวดารักนำพาทรั พย์มา

บทส ว ดมนต์ ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนิยมใช้ภาษาบาลี ซึ่งหากแปลความหม ายอ อ กมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำสวดบูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แทบทั้งสิ้น

จึงเป็นอุบายในการเจริญสติอย่างหนึ่ง ที่เรียก พุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ นั่นเอง การสวดมนต์ทุกครั้ง จึงเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่า “นโม ตสฺสะ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” แปลโดยรวมว่า “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น”

แนะนำคืนนี้สำหรับบทสวดมนต์ ก่อนนอนแบบสั้นสวดในค่ำคืนนี้จะช่วยหนุนนํา ให้ชีวิตของท่านนั้น มีแต่สิ่งดีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานการเงินจะก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้น ดีมีความสุข

เริ่มสวดมนต์กัน

อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง

สะ วากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1 ครั้ง

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1 ครั้ง

พุ ทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วัน ทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอ บูชากราบไหว้ พ ระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุต ามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อ การจดจำ หมั่นสวดทุกวัน ดีต่อใจพระรักษา และเทวดาคุ้มครองสาธุ

คำแผ่เมตต า ให้แก่ตนเอง

อะ หั ง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อ ะ หัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อ ะ หัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพย าบาทเบียดเบียน

อะ หัง อะนี โฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ

สุ ขี อัตต านัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

คำแผ่เมตต า ให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตต า สัตว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พย าบาทเ บี ย ดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

อานิสงค์จากการสวดมนต์ครั้งนี้

เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว ปัดเป่าเรื่องร้ า ยให้ห า ยไป บทสวดมนต์มาจากอักขระศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจในการบันดาลให้สิ่งดีเกิดขึ้น สิ่งอัปมงคลห า ยไปในชีวิต สร้างความสุขความเจริญให้แก่ผู้สวดอย่างมาก ทำอะไรก็จะสำเร็จ

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิ ทธิ์ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพ ระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกัน มา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอ กาสสวดมน ต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิ ทธิ์ ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพ ระพุทธเจ้า

เกิดบุญจากการแผ่เม ตต า แผ่ส่วนกุศล เมื่อสวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว มีการแผ่เมตต าให้ตนเองแ ละสร รพสั ต ว์ทั้งหล า ย ย่อมเกิดอานิสงส์ผลบุญขึ้น

ได้รับพรอันเป็นสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ สำหรับใครที่สุดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปประธรรม เพราะผู้ที่สร้างแต่ ความดีความชอบ จากการสว ดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดี