ส ละเ ว ลา 5 น าที อธิ ษฐานก่ อนนอน หลุ ดพ้นจา กบ่วงกร รมของตัวเอง

ส ละเ ว ลา 5 น าที อธิ ษฐานก่ อนนอน หลุ ดพ้นจา กบ่วงกร รมของตัวเอง

กา รส ว ดมนต์ก่อนนอน เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้เราผ่อนคลาย ไม่ว่าจะ วันพระ หรือวันไหนๆ ก็ต าม เพราะนอ กจากจะช่วยให้จิตใจสงบเป็นสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่านแล้ว ยังเป็นกา ร ร ะลึกถึงพระพุทธ พระธ ร ร ม พระสงฆ์ และสิ่งดีๆ

อันเป็นกุศลอีกด้วย ซึ่งหลายคนเชื่อ กันว่าจะช่วยเสริมด ว งของเราได้อีกทางค่ะ ไม่ว่าในแต่ละวันเราจะเจอเรื่องอะไรมา ว้าวุ่นใจแค่ไหน หากได้ส ว ดมนต์ก่อนนอนทุกคืน คุณจะรู้สึกดีขึ้นทุกวันแน่นอน

ใครที่ได้ฟังธ ร ร มแล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอนพระพุทธเจ้าได้สอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับโดยมีเนื้ อหาที่ตั้งจิตก่อนที่จะนอนประมาณว่า ขณะที่หลับขออย่าให้อ กุศลทั้งหลายนั้น กามทั้งหลาย ไหลไปต ามการหลับของข้าพเจ้า

วันนี้เรามีวิ ธีการอธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลาทำแค่วันละ 5 นาที ส ว ดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและช่วยให้พ้นจากบ่วงก ร ร มตัวเอง

วิ ธี การอธิ ษฐ านก่อนนอน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือส ว ดก่อนนอนก็ได้เช่นกัน

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมๅทพลๅดพลั้งล่ว งเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธ ร ร ม

พระอริยสงฆ์เจ้า พຣะอรหันต์ทุกพระองค์ ตลอดจนสิ่งศัก ดิ์สิ ท ธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้าก ร ร มนายเว ร

ไม่ว่าจะด้วย กายวาจาใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มกับข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบๅนที่จะติดต ามคู่จากอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อ กันและกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบและที่ควร ขอบุญบารมีในอดี ตที่ผ่าน มาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวรวมถึงบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อๅยุ ว ร ร ณะ สุขะ พละ ลๅภ ยศ สุข ส ร ร เสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปส ร ร คใดๆ โร คภั ยใดๆขอให้มลๅยสิ้นไปเถิด ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ ล กและทางธ ร ร ม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชๅติใดภพใด ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความพ ยๅบา ท ในทุกภพ ทุกชๅติ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสๅปแ ช่ ง ของปวงชนของเจ้าก ร ร มนายเวร ขอให้พ้นนร กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางธ ร ร มและทางโลกด้วยเทอญ

ลองสว ดก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจให้อภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและกับทุกคน เสมือนว่า เราจะไม่ตื่นขึ้น มาอีก ความตั้งใจเช่นนี้ ทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข

ตื่นขึ้นพร้อ มด้วยความแจ่มใส สดชื่น ขอจงจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผูกเว ร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบแต่ศั ตรู แต่เมื่อไหร่ใจของเรามีเมตต า มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

แนะนำสว ดก่อนนอนทุกคืน ตั้งจิตก่อนที่จะนอนเราควรตั้งใจให้อภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและกับทุกคนๆด้วย