สืบสานประเพณี สร งน้ำพระที่บ้ า นรับสิริมงคล

สืบสานประเพณี สร งน้ำพระที่บ้ า นรับสิริมงคล

เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือและปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ โดยในอดีตจะนำน้ำมาสรงน้ำพระเพิ่มความสิริมงคล ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ และรดน้ำให้แก่กันเพิ่มความชุ่มชื่นคล า ยร้อน

สถา นการณ์การแพร่ ระ บ า ดที่ไม่มีใครบอ กได้ว่าสถา นการณ์ ดังกล่าวจะไปสิ้นสุดถึงเมื่อไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ได้พย าย ามสกัดกั้นการแพร่ ระ บ า ด ของ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ในขณะที่เราเหล่าประชาชนก็ควรให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็น อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ การเว้นระยะห่างอย่างปลอ ดภั ยรวมไปถึงสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนตัวเอง และลดการพบปะผู้คน

หล า ย ๆ คนอาจจะเ สี ยดายที่สงกรานต์ปี 63 หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ต้องงดไปโดยปริย ายเพราะการแพร่ ระ บ า ด

เราจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำความสะอาดบ้าน ห้องพ ระ หิ้งพ ระในบ้าน เพื่อทำพิธีสรงน้ำพ ระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านในช่วงสงกรานต์ปี 63 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล โ ด ยขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งย าก โ ด ยมีสิ่งของและพิธีที่ต้องทำดังนี้

อุปกรณ์ที่ควรเตรีย ม

1 โต๊ะวางพ ระชั่ วคราว

2 ฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ สำหรับเช็ดทำความสะอาดพ ระพุทธรูป

3 ถาดรองน้ำขณะสรงน้ำพ ระพุทธรูป

4 ขันใส่น้ำสะอาดบริสุทธิ์

5 เครื่องหอม ที่ประกอบไปด้วยดอ กไม้ อย่างเช่น มะลิ กลีบกุหลาบ ดอ กรัก น้ำปรุง หรือน้ำอบ เป็นต้น

และเมื่อได้อุปกรณ์ครบทำต ามดังนี้

1 ก่อนเชิญพ ระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ควรกล่าวคำขอขมา ดังนี้

นะ โมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“ระ ตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สังพัง อะปะราธัง ชะมะตุ โน ภันเต”

กาย ก ร รม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล-บ้านเลขที่) ได้ประมาทพลาดพลั้งในพ ระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพ ระรัตนตรัยได้โปรดยกโท ษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

2 นำพ ระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำความสะอาดเ สี ยก่อน

3 หลังทำความสะอาดเสร็จแล้ว นำพ ระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาวางไว้ที่ถาดรองชั่ วคราว

4 ปรุงเครื่องหอม ดอ กไม้ น้ำปรุง น้ำอบ กับน้ำสะอาด

5 ก่อนสรงน้ำพ ระพุทธรูป ควรสวดมนต์ดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“อิมินา สิญจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโวนิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง”

ด้วยการสรงน้ำนี้ ขอ ทุ ก ข์โศกโร คภั ยทั้งหล า ย จงดั บห า ยมล า ยสิ้น ขอให้ข้าพเจ้า ชื่อนามสกุล-บ้านเลขที่ และบุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหล า ย จงเป็นผู้มีความสุขตลอ ดกาลนานเทอญ จากนั้นก็อธิษฐานขอพรต่างๆ

6 เมื่อนำพ ระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธ์กลับขึ้นหิ้ง ก็สามารถสวดมนต์ต ามที่เคยสวดเช่น อิ ติ ปิ โส ชัยมงคลคาถา หรือ พาหุง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และคาถาชินบัญชร ก็ต ามสะดวก เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และ คนในครอบครัว

ขอบคุณที่มา ไทรัฐ