สำนั กประช าสั มพั นธ์ ปร ะก า ศเตื อ น ห้ า มถ่ายสำเนาบัต ร ประชาชนด้ า นหลั ง

สำนั กประช าสั มพั นธ์ ปร ะก า ศเตื อ น ห้ า มถ่ายสำเนาบัต ร ประชาชนด้ า นหลั ง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ในโลกออนไลน์ สนใจเป็นอย่างมาก

เมื่อได้มีเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความและ

เนื้อหาดังนี้เตือนเลยจ้า!! ห้ามถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้าน

หลังโดยเด็ดขาด

1. มีเลข Laser ID ที่ต้องใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินใช้ทำธุรกรรม ตรวจสอบ

และยืนยันตัวตน

2. อาจถูกสวมรอยนำข้อมูลในบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องถ่ายด้านหลังบัตร หรือต้อง

กรอกข้อมูลเลข Laser ID ให้ดำเนินการตามนี้

1. หากบางหน่วยงาน ยืนยันว่าต้องถ่ายสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและหลัง

ให้เราปิดเลข Laser ID ตอนถ่ายสำเนา

2. หากต้องกรอกข้อมูลเลข Laser ID ด้านหลังบัตร ให้ตรวจสอบให้

แน่ใจว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น เป็นของหน่วยงานราชการ

และสถาบันการเงินจริงหรือไม่ และระวังเรื่องเว็บไซต์ปลอม

ที่สำคัญ หากต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันต่าง ๆ ให้

ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้u เพราะโดยลงชื่อรับรองสำเนาถูก

ต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์และวันที่ให้ชัดเจนทุกครั้ง

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม :

1. ในอดีตวันหมดอายุบัตรประจำตัวประชาชนจะอยู่ด้านหลังบัตร

จึงต้องถ่ายทั้งหน้าและหลัง

2. ปัจจุบันสามารถใช้ข้อมูลจากในชิปการ์ดด้านหน้าบัตร แต่อาจจะยังไม่

แพร่หลาย จึงมีบางหน่วยงานยังต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอยู่

3. กรมการปกครองประกาศมีประกาศตั้งแต่ 22 มีนาคม 2556 ว่าหน่วย

งานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ยังจำเป็นต้องถ่ายสำเนาบัตร

ประชาชน ควรถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียว

(ประกาศที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๓)

ที่มา: เพจลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี