สักครั้งในชีวิต จุดธูป 36 ดอ ก ปักกลางแจ้ง ขอขมาเจ้าก ร ร มนายเวร เปลี่ยนร้ า ยกล า ยเป็นดี

สักครั้งในชีวิต จุดธูป 36 ดอ ก ปักกลางแจ้ง ขอขมาเจ้าก ร ร มนายเวร เปลี่ยนร้ า ยกล า ยเป็นดี

เมื่อเราเกิดมา ไม่มีใครที่จะไม่มีเจ้าก ร ร มนายเวร หากเรารู้อย่่างนี้แล้ว เราควรหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา เขาจะได้ไปเกิดในภพ ภูมิที่ดี แถมเขายังช่วยเปิดให้ทางให้เราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ

เงินทองไหลมาเทมา หากใครที่ยังไม่เคยทำ อย ากให้อ่านบทความนี้จบแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอ ดกาล

ขออโหสิก ร ร มทำได้ไม่ย าก ขอให้มีความตั้งใจ มีความตั้งมั่น พูดขออโหสิก ร ร มด้วยความตั้งใจจริง เท่านี้ก็ดีพอ

การ ขอขมาจริงจริง ในความหมายดั่งเดิมของหลักภาษานั้น น่าจะหมายถึง การขอให้ยกโทษหรือเลิกความผิดที่เคยล่วงเกินแล้วต่อกันไปเสีย ภาษาพระท่านว่า ขมะ แปลว่า อ ดโทษ

หรือเลิกโทษที่มีต่อกันไป ไม่ถือสาหาความกันอีก ทั้งฝ่ายที่ขอขมาและฝ่ายที่ถูกขมา ความหมายอาจแตกต่างจากคำว่า ‘ขอโทษ’ ที่มักใช้กันอยู่ทั่วไป สำหรับผู้ที่ทำผิดฝ่ายเดียว

ในธรรมเนียมโบราณนั้น การขอขมา มักทำกันทั้งสองฝ่าย คือขอขมากันไปกัน มา ทั้งฝ่ายที่ทำผิดและฝ่ายที่ไม่ได้ทำผิด ทั้งที่เป็นผู้น้อยและที่เป็นผู้ใหญ่

ไม่จำเพาะว่าเป็นเรื่องของผู้น้อยที่จะทำต่อผู้ใหญ่เท่านั้น ถึงผู้ใหญ่เอง ก็สามารถที่จะขมะต่อผู้น้อยได้ หากตนเองเคยได้ทำผิดพลาดต่อผู้น้อยเหมือนกัน

แลยิ่งในพุทธศาสนาด้วยแล้ว ที่ถือสัจจะหรือธรรมะเป็นสำคัญ ขมะ เป็นสิ่งที่แม้แต่พระก็ทำต่อช าวบ้านได้ ไม่ถือเป็นเรื่องที่เสียห า ย

ดังเรื่องราวของพระสุธรรมกับจิตตคฤหบดี ในสมัยพุทธกาล เป็นตัวอย่าง ที่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระไปขอขมาโยม

นี่เป็นเรื่องของความดีความงามอย่างแท้จริง อันสูงพ้นไปจากเรื่องของทิฏฐิมานะ และอัตต า เป็นการแสดงถึงน้ำใจที่บริสุทธิ์ซึ่งมนุษย์จะกระทำต่อเพื่อน มนุษย์ด้วยกัน ได้ ในฐานะของผู้ที่อาจกระทำความผิดพลาดและบาดหมางต่อกัน

คนเรานั้นเกิดมาก็หล า ยภพหล า ยช าติแตกต่างกันออ กใหม่ ย่อมมีเจ้าก ร ร มนายเ ว รมากมาย ดังนั้นเราจึงควรสวดขอขมาก ร ร มต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ยทั้งในอดีตช าติจนถึงปัจจุบันช าติ

หรือผู้ที่เคยล่วงเกิน ขอขมาแก่เทวดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หากเราเคยสาบานบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย

เราก็สามารถขอขมาได้ หากเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่รับรู้ว่าในภพช าติที่ผ่ าน มานั้นเราทำอะไรไว้ แต่ทางที่ดีเราควรสวดภาวนาโหสิก ร ร ม

แล้วชีวิตของเราจะดียิ่งยิ่งขึ้นไป ต่อไปนี้เป็นคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป ขอแนะนำ นะครับ จะได้ไม่ งง

อ่านให้เข้าใจก่อนทำ!?!ไม่จำเป็นต้องไปวัดพระแก้วนะครับ ที่ใหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทาง ( ทิศตะวันออ ก ) และทำก่อนเวลา 12.00น. หรือก่อนเที่ยงวัน..เฝ้ารอจนธูปดับ

หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่ าน หลัง 6 เดือนไปค่อยทำใหม่ครับ โดยจุดธูป 36 ดอ ก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น ( ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่ างทั่วถึง ) เตรียมดอ กบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอ กแล้ว

( หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอาครับ ) ดอ กบัวหรือ ดอ กไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศาลหรือพระบูช าในบ้านได้ครับ และกล่าว ( ตั้งนะโม 3 จบ ) แล้วว่าต ามนี้

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต ‘ หากข้าพเจ้า ( บอ กชื่อตัวเอง )

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุก

พระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี

ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ าน มาจนถึงปัจจุบัน

จงส่ งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร ค ภั ยใดๆ

ขอให้มล า ยสิ้น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน

คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ( หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี )

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว รสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช าติใดภพใดก็ต าม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความอาฆาตพย าบาท

และคำสาปแช่งในทุก ช าติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำส า ป แช่ง ของปวงชน ของเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ขอให้พ้นนรก ภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

ขอขอบคุณ ไกลบ้าน, dhamma.serichon.us