สถา นะค้าง อ ยู่ระหว่างตรวจสอบ เมื่อไรจะได้ 5,000

สถานะค้าง อ ยู่ระหว่างตรวจสอบ เมื่อไรจะได้ 5,000

เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวย า 5,000 บาท จาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com กำลังรออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไรเงินเยียวย า จะเข้าบัญชีสักที บางคนตรวจสอบสถานะค้างอ ยู่ที่สถานะเดิมตั้งแต่หลังลงทะเบียนคือ “อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบ” ส่วนคนที่นำส่งข้อ มูลเพิ่มเติมไปแล้ว ก็ค้างอ ยู่ที่สถานะ “อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อ มูลที่นำส่งเพิ่ม” แบบนี้เมื่อไรจะได้เงิน ต้องรออีกนานแค่ไหน

ล่าสุด (21 เมษายน 2563) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไขข้อสงสัยของประชาชนแล้วว่าหากสถานะอ ยู่ระหว่างตรวจสอบ ต้องทำอย่างไรต่อไป จะได้เงินเยียวย า หรือไม่ ทำไมตรวจสอบนานขนาดนี้ ต ามมาดูกัน

1. ลงทะเบียนตั้งแต่ 28 มีนาคม สถานะยัง รอ การตรวจสอบ ไม่บอ กเลยว่าต้องทำอย่างไรต่อไป

กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน และปรากฏสถานะว่า “อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบ” ซึ่งแปลว่าระบบอ ยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อ มูลของผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนยังไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

2. รอตรวจสอบข้อ มูลเพิ่มเติม เมื่อไรจะตรวจสอบเสร็จ รอนานมากแล้ว

กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พย าย ามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินเยี ยวย าถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด

ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โ ทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบี ยนโ ดยเร็วที่สุด

3. ลงทะเบียน 27 ล้านคน แจกไปแค่ 3.2 ล้านคน ต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะรู้ผล

ตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พย าย ามเร่งตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินเยียวย าถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างร ว ดเร็วที่สุด

โ ดยตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน เป็นต้นมา ได้จ่ายเงินเยีวย า 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน (ย กเว้นวันหยุดราชการ) โ ดย ณ วันที่ 17 เมษายน จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3.2 ล้านคน และมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันที่ 20-21 เมษายน อีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาท

การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคน จะใช้ระยะเวลามากน้อ ยไม่เท่ากัน ขึ้นอ ยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อ มูลต ามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน การประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุ ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อ มูลกับฐานข้อ มูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสร รมาจะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

ระบบจะแจ้งผลการตร วจส อบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โ ทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโ ดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

4. สังเกตว่าผู้ลงทะเบียนในลำดับหลัง ๆ กลับได้การตอบรับว่าผ่านเกณฑ์ ในขณะที่เราซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนในวันแรก ๆ เมื่อเข้าไปตรวจสถานะแล้ว กลับพบว่า “กำลังตรวจสอบข้อ มูล” เป็นเพราะเหตุใด

การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคน จะใช้ระยะเวลามากน้อ ยไม่เท่ากัน ขึ้นอ ยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อ มูลต ามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน การประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุ

ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อ มูลกับฐานข้อ มูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสร รมาจะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โ ทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโ ดยเร็วที่สุด

5. สถานะที่รอตรวจสอบคือไม่ได้แล้วใช่ไหม ในเมื่อแจกไป 3 รอบ ครบ 3 ล้านคนแล้ว

กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะและปรากฏว่า “อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบ” ซึ่งแปลว่าระบบอ ยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อ มูลของผู้ลงทะเบียน ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้ กรณีไม่ได้รับสิทธิ์ จะมี SMS แจ้งไปยังเบอร์โ ทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์” และหากตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์จะปรากฏสถานะว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจาก…”

จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวย าต ามมาตรการ 5,000 บาท จำนวน 3 ล้านคน เป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้เบื้องต้น ดังนั้น หากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระ บ า ด ที่เป็นกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระมากกว่าที่ตั้งไว้ รัฐบาลก็พร้อ มจะจัดสร รเงินช่วยเหลือเยียวย าให้ครอบคลุมมากที่สุด

อย่างไรก็ต าม ล่าสุด (21 เมษายน 2563) ครม. มีมติเพิ่มโ ควต าแจกเงิน 5,000 บาท โ ครงการเราไม่ทิ้งกัน จากที่เคยปรับจาก 3 ล้านคน เป็น 9 ล้านคน ตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น 14 ล้านคนแล้ว งบประมาณ 2.1 แสนล้านบาท