วิ ธีการดูแ ลรถที่จอ ดทิ้งไว้นานๆ

วิ ธีการดูแ ลรถที่จอ ดทิ้งไว้นานๆ

สำหรับใครที่ต้องจอ ดรถไว้นานๆ ช่วงที่ต้องอ ยู่บ้าน ลดการเดินทาง ต ามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม วันนี้เรามีวิธีการดูแลรถที่ต้องจอ ดทิ้งไว้นานๆ อย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

1. จอ ดรถในที่ร่ม – เพื่อป้องกันแดดและฝน หลีกเลี่ยงการจอ ดใต้ต้นไม้เพราะอาจจะมีมูลสั ต ว์ ย างต้นไม้หล่นมาทำอันต รา ย ต่อสีรถได้

2. เช็กสภาพแบตเตอรี่ – ตรวจสอบสภาพของแบตและขั้วแบตต้องอ ยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อ มทั้งเติมระดับน้ำกลั่นให้อ ยู่ในระดับ

3. เติมลมย างเพิ่ม – หากต้องจอ ดรถนานๆ ควรเติมลมย างให้มากกว่าปกติประมาณ 5-10 ปอนด์/ต ารางนิ้ว เพื่อรักษารูปร่างของย างจากการกดทับของตัวรถ

4. ตรวจสอบความพร้อ มของเครื่องยนต์– เช็กสภาพภายนอ กเครื่องยนต์ และพื้นลานจอ ดรถว่ามีคราบของเหลวรั่วไหลหรือไม่ รวมทั้งน้ำในหม้อน้ำและน้ำมันเครื่อง ให้อ ยู่ในระดับปกติเสมอ

5. สต าร์ทรถบ้าง – รถยนต์ก็เปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ หากไม่ได้ขยับหรือออ กกำลังก า ยเลย ย่อ มส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ รวมถึงช่วงล่างเอง ไม่แข็งแรง หรือเสื่อ มสภาพเร็วกว่าปกติ เพราะฉะนั้นหากมีเวลาควรนำรถออ กไปขับอย่างน้อ ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง